Производствен имот в РУСЕ за 308287.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Производствен имот

Производствен имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 308287.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 3339 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: местност "СЛАТИНА" - ИД 394/2018
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г/15.12.2007г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност СЛАТИНА; площ: 3339 кв.м. /три хиляди триста тридесет и девет квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 3338 кв.м. /три хиляди триста тридесет и осем квадратни метра/; трайно пред назначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; начин на трайно ползване: За стопански двор, категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/, стар идентификатор: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/; номер по предходен план: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/; ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 63427.98.48.1 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем точка едно/, със застроена площ 1 703 кв.м. /хиляда седемстотин и три квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 1 702 кв.м. /хиляда седемстотин и два квадратни метра/, бр. Етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда. Съседи на поземления имот: 63427.78.36; 63427.98.49; 63427.98.21. ЦЕНА: 308 287.00 лв. Учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, първа, втора и трета по ред,вписана Възбрана в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, и в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ по партида на КРАСИМИР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Производствен имот в РУСЕ за 308287.00 лв. на търг от ЧСИ