Производствен имот в БУРГАС за 135547.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Производствен имот

Производствен имот в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 135547.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 7532 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес:
  ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
  Телефон: 056 530012
  Email: trifondimitrov_4si@abv.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Трифон Димитров Димитров

1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.605.229 /нула седем нула седем девет, точка, шестстотин и пет, точка, двеста двадесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени на град Бургас, община Бургас, област Бугас, одобрена със Заповед № РД -18-9/30.01.2009 г./30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: КД-14-02-1472/27.09.2010/27.09.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, Проми шлена зона „Север”, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана: с начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, с площ от 7532 кв. /седем хиляди петстотин тридесет и два квадратни метра/, при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор № 07079.605.406, 07079.605.661, 07079.605.228, 07079.605.452. 07079.605.405, 07079.605.574, който съгласно документ за собственост е идентичен с 1/3 идеална част от УПИ I- 543/урегулиран поземлен имот първи, план. номер петстотин четиридесет и три/, в кв. 44/ четиридесет и четири/, по плана на ПЗ „ Север“ гр. Бургас, урегулиран съдържа 7 500 кв.м./ седем хиляди и петстотин/, при граници: изток- УПИ II-543; УПИ III- 543, УПИ IV- 543, юг- път, запад- държавен имот, север- път;

Продава Производствен имот в БУРГАС за 135547.00 лв. на търг от ЧСИ