Производствен имот в ВАРНА за 379120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Производствен имот

Производствен имот в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 379120.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 120 кв.м.
  Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
  Обявяване: 2019-07-23
  Адрес:
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20177110400246 Изходящ №: 13097 / 22.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото МИТКО ПЕТРОВ ТОМО В и АНТОАНЕТА ТОНЕВА ТОМОВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20177110400246 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 10135.73.49 /едно нула едно три пет точка седем три точка четири девет/, находящ се в гр. Варна, ПЗ Планова, с площ от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица с площ от 1025 /хиляда и двадесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение: урабанизирана територия и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор ПИ № 910 /деветстотин и десет/, при граници: ПИ №№ 10135.73.76, 10135.73.77, 10135.73.48, 10135.73.50, 10135.73.51, ведно с построените в имота, но не въведени в експлоатация - СКЛАД, на един етаж с идентификатор 10135.73.49.2 /едно нула едно три пет точка седем три точка четири девет точка две/ със ЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица със ЗП 122 /сто двадесет и два/ кв.м., МАГАЗИНИ с ОФИСИ на първи етаж и ЖИЛИЩЕ на втори етаж, състоящо се от: всекидневна с трапезария, баня-тоалет, две спални, тераса, коридор, последните два обекта с общ идентификатор 10135.73.49.3 /едно нула едно три пет точка седем три точка четири девет точка три/ със ЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица със ЗП 131 /сто тридесет и един/ кв.м. и ГАРАЖ, на един етаж с идентификатор 10135.73.49.4 /едно нула едно три пет точка седем три точка четири девет точка четири/ със ЗП 40 /четиридесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица със ЗП 55 /петдесет и пет/ кв.м., както и ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот. Имотът е ипотекиран в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  379 120.00 лв. (триста седемдесет и девет хиляди сто и двадесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  22.06.2019 г. до 22.07.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20177110400246. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.07.2019 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Продава Производствен имот в ВАРНА за 379120.00 лв. на търг от ЧСИ