Производствен имот в ГАБРОВО за 2880500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Производствен имот

Производствен имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 2880500.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3127 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Васил Левски” №2
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.504.366 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр. Габрово, ул. „Васил Левски” №2 /две/ с площ от 5 811 /пет хиляди осемстотин и единадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД П РОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5040382, квартал: 109 /сто и девет/, парцел: 8 /осем/, при граници и съседи: имот с идентификатор 14218.504.368, имот с идентификатор 14218.504.369, имот с идентификатор 14218.504.365, имот с идентификатор 14218.504.367, имот с идентификатор 14218.504.544, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка едно/ със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 2. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка две/ със застроена площ 54 /петдесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, 3. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка три/ със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 4. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка четири/ със застроена площ 734 /седемстотин тридесет и четири/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 5. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка пет/ със застроена площ 121 /сто двадесет и един/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 6. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка шест/ със застроена площ 104 /сто и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 7. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка седем/ със застроена площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 8. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.8 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка осем/ със застроена площ 155 /сто петдесет и пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 9. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.9 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка девет/ със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 10. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка десет/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 11. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка единадесет/ със застроена площ 169 /сто шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 12. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.12 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка дванадесет/ със застроена площ 407 /четиристотин и седем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 13. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка тринадесет/ със застроена площ 324 /триста двадесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 14. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.14 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка четиринадесет/ със застроена площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 15. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.15 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка петнадесет/ със застроена площ 35 /тридесет и пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 16. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка шестнадесет/ със застроена площ 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 17. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка седемнадесет/ със застроена площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 18. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.18 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка осемнадесет/ със застроена площ 32 /тридесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД (сградата е с разрушена покривна конструкция), 19. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка деветнадесет/ със застроена площ 93 /деветдесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД (сградата е с разрушена покривна конструкция), 20. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка двадесет/ със застроена площ 5 /пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ. По акт за собственост, същият е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 382 /осем римско тире триста осемдесет и две арабско/ за производствена и обслужваща дейност от квартал 109 /сто и девети/ по плана на гр. Габрово – II /втори/ етап, I /първа/ част, находящ се в гр. Габрово, ул. „Васил Левски” №2 с площ от 6 103 /шест хиляди то и три/ квадратни метра, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО: 1. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 733 /седемстотин тридесет и три/ кв.м. – млекоцентрала, 2. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 263 /двеста шестдесет и три/ кв.м., представляваща – първи етаж – кухня, столова и склад и втори етаж – клуб, 3. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /административна сграда/ със застроена площ от 121 /сто двадесет и един/ кв.м., 4. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м., 5. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., 6. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 155 /сто петдесет и пет/ кв.м., 7. ПОЛУМАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 104 /сто и четири/ кв.м., 8. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., 9. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /склад спомагателни материали/ със застроена площ от 407 /четиристотин и седем/ кв.м., 10. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /склад спомагателни материали/ със застроена площ от 168 /сто шестдесет и осем/кв.м., 11. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /гаражи незавършено строителство/ със застроена площ от 324 /триста двадесет и четири/ кв.м., 12. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /пречиствателна станция/ със застроена площ от 82 /осемдесет и два/кв.м., 13. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /пречиствателна станция/ със застроена площ от 35 /тридесет и пет/кв.м., 14. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /техническа работилница/ със застроена площ от 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., 15. МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /кухненски блок/ със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м., 16. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м., 17. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /работилница/ със застроена площ от 163 /сто шестдесет и три/ кв.м., 18. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 5 /пет/ кв.м., 19. СГРАДА, представляваща ПОРТИЕРНА с МАГАЗИН, съответно с площ за портиерната от 12 /дванадесет/ кв.м. и за магазина от 23 /двадесет и три/ кв.м. – търговска зала и 16.5 /шестнадесет цяло и пет десети/ кв.м. – склад, комин и масивна ограда, ВЕДНО с всички подобрения, приращения, трайно прикрепени тръбопроводи и съоръжения в имота и сградите, при граници за имота: улица с о.т. 672 – 675 /шестотин седемдесет и две тире шестотин седемдесет и пет/, урегулиран поземлен имот IX – 382 /девет римско тире триста осемдесет и две арабско/ за производствена и обслужваща дейност, урегулиран поземлен имот V – 332 /пет римско тире триста тридесет и две арабско/ за обществено обслужване, административна и складова дейност и урегулиран поземлен имот VII /седем римско/ за жилищно строителство и обществено обслужване.

Продава Производствен имот в ГАБРОВО за 2880500.00 лв. на търг от ЧСИ