Производствен имот в ГАБРОВО за 111780.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Производствен имот

Производствен имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 111780.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 483 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: бул. „Столетов” №157
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

СГРАДА с идентификатор 14218.533.129.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто двадесет и девет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/18.05.2007г. на Изп. директор на АГКК, а съгласно документ за собственост - АДС №7605 от 05.04.1994г. на Община Габрово, деактуван със Заповед № 21 от 29.01.2007г. на Областен управител - Габрово, представляваща ТРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с адрес на сградата: гр. Габрово, бул. „Столетов” №157 /сто петдесет и седем/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.533.129 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто двадесет и девет/ със застроена площ от 161 /сто шестдесет и един/ квадратни метра, а съгласно документ за собственост с площ от 156 /сто петдесет и шест/ квадратни метра, брой етажи: 3 /три/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, ЗАЕДНО с 4,92% /четири цяло деветдесет и два процента/ идеални части от мястото върху което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 14218.533.129 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто двадесет и девет/, с обща площ 41 152 /четиридесет и една хиляди сто петдесет и два/ квадратни метра, номер по предходен план: 8148, 8148а, квартал 39, парцел: II, при граници на поземления имот: имот с идентификатор 14218.533.576, имот с идентификатор 14218.533.134, имот с идентификатор 14218.533.131, имот с идентификатор 14218.533.132, имот с идентификатор 14218.534.557, имот с идентификатор 14218.533.583, имот с идентификатор 14218.533.584, имот с идентификатор 14218.533.123, имот с идентификатор 14218.533.128, имот с идентификатор 14218.533.570, имот с идентификатор 14218.533.599, имот с идентификатор 14218.533.127, имот с идентификатор 14218.533.130. НАЧАЛНА ЦЕНА: 111 780 /сто единадесет хиляди седемстотин и осемдесет/ лева

Продава Производствен имот в ГАБРОВО за 111780.00 лв. на търг от ЧСИ