Производствен имот в РУСЕ за 2279517.12 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Производствен имот

Производствен имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2279517.12 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 9674 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: бул. Трети март № 58
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.491 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно/, адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 9674 кв.м. /девет хиляди шестстотин седемдесет и четири квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел V–184; при съседи: 63427.3.492, 63427.3.502, 63427.3.490, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот V – 184 /пет римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността „Западна промишлена зона” в гр.Русе, бул. „Трети март” № 58 /петдесет и осем/, с площ 9 621 кв.м. /девет хиляди шестстотин двадесет и един квадратни метра/, при граници на ПИ : път, УПИ Х – 184 и УПИ VІІІ – 184, заедно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда 63427.3.491.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, едно/, със застроена площ 150 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 122 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/ и със застроен обем от 488 /четиристотин осемдесет и осем/ куб.м. 2. Сграда 63427.3.491.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, две/, със застроена площ 223 кв.м. /двеста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: СГРАДА – СВОДЕСТ СКЛАД, покрит с ламарина, със застроена площ от 240 кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, разделен на три помещения 3. Сграда 63427.3.491.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, три/, със застроена площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ТРИЕТАЖНА СГРАДА – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС И ПРЕХОД със застроена площ от 5 014 кв.м. /пет хиляди и четиринадесет квадратни метра/ и със застроен обем от 44 492 куб.м., състоящ се от: подвал /сутерен/, на нивото на който са разположени: помещения за аспирационни уредби, складове, две стълбища към първия етаж, асансьор към трети етаж, първи етаж на нивото на който са разположени: производствени цехове, отделени с метална дограма и стъкло, четири склада, помещение за подстанция, помещение „котелна станция”, три стълбища към втори етаж, два асансьора към трети етаж, втори етаж, на нивото на който са разположени: четиринадесет канцеларии, два склада, стая за радиоуредба е телефонна централа, две съблекални, две бани, пет тоалетни, едно стълбище към трети етаж, трети етаж, на нивото на който са разположени: единадесет производствени помещения, отделени с метална дограма и стъкло, тоалетна, заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата, представляващи” Котелна /абонатна станция/, Аспираторна уредба, както и 90 % от заводска подстанция 4. Сграда 63427.3.491.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАЗОСТАНЦИЯ с плаващ таван, със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м. и със застроен обем от 165 /сто шестдесет и пет/ куб.м., състоящ се от помещението за кислород, помещение за газ, склад за бутилки и работно помещение. 5. Сграда 63427.3.491.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: „ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – СКЛАД КИСЕЛИНИ с резервоар и пречиствателна” със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м. и със застроен обем от 56 /петдесет и шест/ куб.м. 6. Сграда 63427.3.491.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, шест/, със застроена площ 58 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: Пристройка към ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ с площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/ и със застроен обем от 106 /сто и шест/ куб.м., заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата 7. Сграда 63427.3.491.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, седем/, със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ВЕНТИЛАЦИОННА КЪМ ГАЗСТАНЦИЯТА със застроена площ от 4 /четири/ кв.м. и със застроен обем от 8 /осем/ куб.м.

Продава Производствен имот в РУСЕ за 2279517.12 лв. на търг от ЧСИ