Парцел в с. Божурец за 21680.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Божурец > Парцел

Парцел в с. Божурец

Допълнителна информация

  Начална цена: 21680.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 573 кв.м.
  Срок: от 30.10.2020 до 30.11.2020
  Обявяване: 2020-12-01
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Божурец
Всички имоти на ЧСИ

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич, с идентификатор 05009.510.524 /нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, едно, нула, точка, пет, две, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г.. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-1271/02.12.2013г. на Началника на СГКК – Добрич, с площ от 573 кв.м. /петстотин седемдесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – Ниско засторяване /до 10 м./, при граници и съседни имоти с идентификатори: 05009.510.526, 05009.510.525, 05009.511.785, 05009.510.998 и 05009.510.523.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Възбрана, вписана в СВ гр. Каварна под № 21, том 1, дв.вх.рег. № 133/05.02.2019г. по настоящото изпълнително дело.

Продава Парцел в с. Божурец за 21680.00 лв. на търг от ЧСИ