Парцел в ПЛЕВЕН за 71280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Парцел

Парцел в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 71280.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 3150 кв.м.
  Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
  Обявяване: 2019-08-20
  Адрес: ж.к.“Дружба“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 707 / 2010г. с Изх. № 25959/ 24.06.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.07.2019г. до 17.00 часа на 19.08.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се провед е публична продажба, след определяне на нова начална цена, риключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „ИРБАЛ” ЕООД, представлявано от Филиберто Мастроберардино, а именно: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Плевен, целият с площ от 3150 /три хиляди сто и петдесет/кв.м., съставляващ поземлен имот №10048 /десет хиляди и четиридесет и осем/ в кв.57 /петдесет и седем/ по плана на град Плевен, при съседи на целия поземлен имот: от север-улица, от юг-улица, от изток-поземлен имот №10049 на наследници на Бедрие Хавъзова Мустафова, от запад-поземлен имот №10324-общ., за който поземлен имот са отредени следните урегулирани поземлени имоти: 1/ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VІІІ-10048/осми - десет хиляди и четиридесет и осем/ в кв.57/петдесет и седем/ по плана на град Плевен, с площ на урегулирания поземлен имот от 600/шестстотин/кв.м., При съседи на УПИ от север-улица, от юг-УПИ№ІХ-10048, от изток- улица, от запад-УПИ№VІІ- 10324; и 2/УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №ІХ-10048/девети - десет хиляди и четиридесет и осем/ в кв.57/петдесет и седем/ по плана на град Плевен, с площ на урегулирания поземлен имот от 760/седемстотин и шестдесет/кв.м., при съседи на УПИ: от север-УПИ№VІІІ-10048, от юг-улица, от изток- улица, запад-УПИ№Х-10324. Съгласно представена Скица № 5822/01.07.2010г. на Служба по геодезия картография и кадастър гр. Плевен, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.667.567 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, петстотин шестдесет и седем) гр. Плевен, общ.Плевен, обл Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Плевен, п.к.5800, Дружба, площ: 3168 кв.м (три хиляди сто шестдесет и осем кв м), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор. 10048 (десет хиляди четиридесет и осем), при съседи. 56722 667 590 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, петстотин и деветдесет). 56722.667.917 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две. точка шестстотин шестдесет и седем, точка, деветстотин и седемнадесет), 56722 667 566 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, петстотин шестдесет и шест), 56722.667 571 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем точка, петстотин седемдесет и едно): 56722 667 568 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, петстотин шестдесет и осем) стар идентификатор: 10048; - при първоначална цена – 71 280 лева /седемдесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/ „ИРБАЛ” ЕООД, ЕИК 114072007 е дерегистрирано по ЗДДС на 30.04.2010г. Имотът е разположен в източната част на града, в район без застрояване. Намира се между два жилищни квартала – на югоизток е втори микрорайон на ж.к.“Дружба“, а на запад- квартала на Медицинска академия. В района няма промишлено замърсяване. Екологичната обстановка е много добра. Теренът е с лек наклон. Инфраструктурата не е изградена. Южната граница на имота се явава асфалтиран път с изградени подземни комуникации- електрозахранване, ВиК инсталации, топлопреносна мрежа. Районът е транспортно достъпен, но в близост няма спирки на обществен транспорт. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, вписана том 7, акт №175/2008г., подновяване/новиране том 6, акт №173/2018г., промяна взискател на ипотека, договор за цесия том 2, акт 194/2017г.; вписана възбрана по изп.дело №20108150400707 по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, том 4, акт №22/2010г., в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести. Вписан договор за цесия от 11.11.2016г., том 2, акт 194/2017г. цесионер „Агенция за събиране на вземания“ЕАД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400707/2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.08.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 24.06.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

Продава Парцел в ПЛЕВЕН за 71280.00 лв. на търг от ЧСИ