Парцел в ВАРНА за 225000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Парцел

Парцел в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 225000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 4279 кв.м.
  Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
  Обявяване: 2019-07-23
  Адрес: гр. Варна, район Владислав Варненчик, п.к. 9000, ЗПЗ
  ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
  Телефон: 034 900 762
  Email: p.ivanova@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Петя Любомирова Иванова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност Налбанка, район Владислав Варненчик, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - ниско застрояване с идентификатор 10135.4510.762 (десет хиляди сто тридесет и пет точка четири хиляди петстотин и десет точка седемстотин шестдесет и две), идентичен с УПИ XI-44009 (единадесет римско - четиридесет и четири хиляди и девет) в квартал 54 (петдесет и четири) по кадастралната карта на град а, ЕКАТЕ 10135 (десет хиляди сто тридесет и пет), одобрена със заповед №РД-18-30 от 19.06.2007 г. на ИД на АГКК, с площ от 4279 (четири хиляди двеста седемдесет и девет) кв.м. , при граници: имот №4510.781; имот №4510.765, имот №4510.763, имот №4510.764 и имот №4510.761. По кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 10135.4510.762 (десет хиляди сто тридесет и пет точка четири хиляди петстотин и десет точка седемстотин шестдесет и две) в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-30/19.06.2007 г. на изпълнителен директор на АК с адрес на поземления имот: гр. Варна, район Владислав Варненчик, п.к. 9000, ЗПЗ с площ от 4279 (четири хиляди двеста седемдесет и девет) кв.м. с трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: нива; със съседи: 10135.4510.881, 10135.4510.763, 10135.4510.764, 10135.4510.761, 10135.4510.847.

Продава Парцел в ВАРНА за 225000.00 лв. на търг от ЧСИ