Парцел в Стойките за 21850.56 лв.

Имоти > Имоти от чси Стойките > Парцел

Парцел в Стойките

Допълнителна информация

  Начална цена: 21850.56 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 8926 кв.м.
  Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес:
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за Стойките
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69345.105.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8 926 кв.м. (осем хиляди деветстотин двадесет и шест квадратни метра), с адрес: с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 69345.10.399, 69345.10.400, 69345.10.401, 69345.10.406, 69345.10.304, 69345.10.303, 69345.10.301, 69345.10.302, 69345.10.209, 69345.10.29.

Продава Парцел в Стойките за 21850.56 лв. на търг от ЧСИ