Парцел в СЕВЛИЕВО за 2174.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Парцел

Парцел в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 2174.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 570 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: с. Кръвеник
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел №6 /шест/ от масив №282 /двеста осемдесет и две/ по плана на с. Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 0,570 /нула цяло петстотин и седемдесет хилядни/ дка., с начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, находящ се в местността „МАЛЪК ГРОЗАВ”, при граници и съседи: парцел №1014 – полски пътища, парцел № 479029 –залесена територия на Държавно лесничейство, парцел №7 – ливада на наследниците на Тотьо Иванов Жабилов, парцел № 5 – ливада на наследниците на Б отьо Петров Саваков. НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 174 /две хиляди сто седемдесет и четири/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Парцел в СЕВЛИЕВО за 2174.00 лв. на търг от ЧСИ