Парцел в СЕВЛИЕВО за 24117.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Парцел

Парцел в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 24117.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3403 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: село Кръвеник
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел № 50 /петдесет/ от масив № 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на село Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 6,325 /шест цяло триста двадесет и пет хилядни/ дка., с начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, находящ се в местността „ГОЛЯМ ГРОЗАВ”, при граници и съседи: парцел № 1226 – територия заети от населени места, парцел № 43 – ливада на наследниците на Найден Якимов Ненов, парцел №46 – ливади на наследниците на Недьо Георгиев Кръ стев, парцел №47 – ливади на с. Кръвеник, парцел № 1, от масив 281 – ливада на наследниците на Найден Якимов Ненов и парцел №1014 – полски път, получен от ОБЕДИНЯВАНЕТО на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел №44 /четиридест и четири/ от масив №277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на с. Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 3,403 /три цяло четиристотин и три хилядни/ дка с начин на трайно ползване – естествени ливади, категория на земята при неполивни условия – пета, находящ се в местността „ГОЛЯМ ГРОЗАВ”, при граници и съседи: парцел №1226 – тер. заети от населени места, парцел №43 – естествени ливади на наследниците на Найден Якимов Ненов, парцел №46 – естествени ливади на наследниците на Недьо Георгиев Кръстев, парцел №45 – естествени ливади на наследниците на Георги Ботев Георгиев, парцел №47 – естествени ливади на с. Кръвеник и от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел №45 /четридесет и пет/ от масив №277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на с. Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 2,865 /две цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни/ дка с начин на трайно ползване – естествени ливади, категория на земята при неполивни условия – пета, находящ се в местността „ГОЛЯМ ГРОЗАВ”, при граници и съседи: парцел №1014 – полски път, парцел № 1226 – тер. заети от населени места, парцел №44 – естествени ливади на наследниците на Харалан Йонков Ненов, парцел №46 – естествени ливади на наследниците на Недьо Георгиев Кръстев, парцел №1 – естествени ливади на наследниците на Найден Якимов Ненов, парцел № 10 – естествени ливади на Кметство с. Кръвеник. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 117 /двадесет и четири хиляди сто и седемнадесет/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Парцел в СЕВЛИЕВО за 24117.00 лв. на търг от ЧСИ