Парцел в ГАБРОВО за 162867.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 162867.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 4141 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Орловска”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.503.315 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и петнадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 ул. “Орловска”, с площ от 4141 /четири хиляди сто четиридесет и един квадратни метра/ кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбан изирна, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 1504 „а” /хиляда петстотин и четири “а”/ в квартал 13 /тринадесет/, при граници на имота: 14218.503.320 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и двадесет/, 14218.503.316 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и шестнадесет/, 14218.503.333 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста тридесет и три/, 14218.503.305 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и пет/, 14218.503.314 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и четиринадесет/, 14218.503.602 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка шестстотин и две/, 14218.503.33 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка тридесет и три/ и който имот, съгласно документ, легитимиращ собствеността - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот и учредяване на законна ипотека № 103, том ІІ, дело № 284 от 07.08.2008 година по описа на Илия Иванов - Нотариус с рег.№ 095 на НК, с РД- ГРС, вписан в СВ - Габрово, вх.рег.№ 2684 от 07.08.2008 година, акт № 86, том 9, дело № 2236, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІІ - 1504 „а” /двадесет и осми римско - хиляда петстотин и четири “а”/ - обществено обслужване и производствена дейност, в квартал 13 /тринадесет/, по плана на град Габрово - 21 /двадесет и първа/ част, целият с площ от 3 594 /три хиляди петстотин двадесет и четири квадратни метра/ кв.м. - незастроен, при граници: ул.О.Т. 138 до О.Т. 139 /улица с осови точки сто тридесет и осем до осови точки сто тридесет и девет/, УПИ XXVI - 1504 /двадесет и шести римско - хиляда петстотин и четири/ - за производствена дейност и обществено обслужване, зелена площ, УПИ X - 1535 “б” /десети римско - хиляда петстотин тридесет и пет “б”/ - производство на трикотажни изделия и конфекция и УПИ XXVII /двадесет и седми арабско/ - зеленина и частта от поземлен имот 1504 “а” /хиляда петстотин и четири „а”/ в квартал 13 /тринадесет/, по плана на град Габрово - 21 /двадесет и първа/ част, с площ от 438 /четиристотин тридесет и осем квадратни метла/ кв.м., попадаща в улица с О.Т. 138 до О.Т. 139 /осови точки сто тридесет и осем до осови точки сто тридесет и девет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 162 867 /сто шестдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и седем/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Парцел в ГАБРОВО за 162867.00 лв. на търг от ЧСИ