Парцел в ГАБРОВО за 22605.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 22605.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 806 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Иван Люцканов”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.668 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка шестстотин шестдесет и осем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18 - 64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: град Габрово, п.к. 5300, ул. „Иван Люцканов”, с площ: 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територияна: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, стар идентификатор: 14218.518.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка седемнадесет/, номер по предходен план: 4058 /четири хиляди и петдесет и осем/, квартал: 169 /сто шестдесет и девет/, при съседи на поземления имот: 14218.518.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка седемнадесет/, 14218.518.15 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петнадесет/, 14218.518.548 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин четиридесет и осем/, 14218.518.545 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин четиридесет и пет/, 14218.518.547 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин четиридесет и седем/ и 14218.518.18 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка осемнадесет/. По изпълнителен лист, същия е описан като: ОБОСОБЕНА ЧАСТ от имот с идентификатор 14218.518.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Габрово, целият с площ 1 099 /хиляда деветдесет и девет/ кв.м., с площ на обособената част 806,3 /осемстотин и шест цяло и три стотни/ кв.м., съставляваща неурегулираната част от бивше дворище пл.№ 4058 включена в терен за озеленяване, заснет в кадастралната карта като част от поземлен имот с идентификатор 14218.518.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка седемнадесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 605 /двадесет и две хиляди шестстотин и пет/ лева

Продава Парцел в ГАБРОВО за 22605.00 лв. на търг от ЧСИ