Парцел в ГАБРОВО за 41553.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 41553.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3635 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: бул. "Трети март"
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.352 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралнага карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-07-28/06.02.2009 година на Началника на СГКК - Габрово, с адрес на поземления имот: град Габрово, и.к.5300, бул. " Трети март", с площ: 3 635 /три хиляди шестстотин тридесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, номер по предходен план: 14218.550.214, квартал 31, парцел IV, при граници: имот с идентификатор 14218.550.340 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста и четиридесет/, имот с идентификатор 14218.550.288 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка двеста осемдесет и осем/, имот с идентификатор 14218.550.353 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и три/ и имот с идентификатор 14218.550.355 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и пет/, заедно с всички подобрения, приращения и/или евентуални изменения в имота, включително и ново строителство. НАЧАЛНА ЦЕНА: 41 553 /четиридесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ лева

Продава Парцел в ГАБРОВО за 41553.00 лв. на търг от ЧСИ