Парцел в ГАБРОВО за 30780.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 30780.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3239 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: бул."Трети март"
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.353 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и три), находящ се в град Габрово, Община Габрово, Област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-07-28/06.02.2009 година на Началника на СГКК- Габрово; Адрес на поземления имот: град Габрово, п.к.5300, бул."Трет и март"; Площ: 3 239.00 (три хиляди двеста тридесет и девет) квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Номер по предходен план: 214, кв. 31, парцел VI; При граници: имот№ 14218.550.352, имот № 14218.550.288, имот № 14218.550.354 и имот № 14218.550.355, заедно с всички подобрения, приращения и/или евентуални изменения в имота, включително и ново строителство. НАЧАЛНА ЦЕНА: 30 780 /тридесет хиляди седемстотин и осемдесет/ лева

Продава Парцел в ГАБРОВО за 30780.00 лв. на търг от ЧСИ