Магазин в ГАБРОВО за 79500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Магазин

Магазин в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 79500.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 152 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. ’’Капитан Дядо Никола”, ет.1
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.271.4.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста седемдесет и едно точка четири точка три/, гр. Габрово, община Габрово, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/ 26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14- 07-302/14.03.2008г. на Началника на СГКК - гр. Габрово с адрес на имота: гр. Габрово, ул. ’’Капитан Дядо Никола”, ет. 1 /едно/, самостоятелния обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.271 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста седемдесет и едно/, предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ със застроена площ 144.25 /сто четиридесет и четири цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., прилежащи части: ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж имот с идентификатор 14218.519.271.4.2, под обекта - няма, над обекта - няма заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.271.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точа двеста седемдесет и едно точка пет/, гр. Габрово, общ. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-07-302/14.03.2008г. на Началника на СГКК - гр. Габрово с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. ’’Капитан Дядо Никола”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.271 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста седемдесет и едно/, със застроена площ 8 /осем/ кв.метра, брой етажи: 1/един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 4718 /четири хиляди седемстотин и осемнадесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 79 500 /седемдесет и девет хиляди и петстотин/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Магазин в ГАБРОВО за 79500.00 лв. на търг от ЧСИ