Магазин в ГАБРОВО за 31200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Магазин

Магазин в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 31200.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 50 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: бул."Априлов" № 49Б
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

МАГАЗИН, намиращ се в партерния етаж на пететажна масивна сграда, застроена върху 374 (триста седемдесет и четири) кв.м. в Поземлен имот 5544 (пет хиляди петстотин четиридесет и четири) от кв. 186 (сто осемдесет и шест) по плана на гр. Габрово, бул."Априлов" № 49Б (четиридесет и девет буква „Б”), който магазин е с площ 50.50 (петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м, при граници: отгоре - първи етаж, отдолу - избени помещения, изток - апартамент, запад - бул."Априлов", север - киносал он и юг - стълбище, заедно с 3,144 % (три цяло и сто четиридесет и четири хилядни процента) ид.ч. от мазата, общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото. Описание по кадастрална карта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.515.285.19.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул."Априлов" № 49, вх.Б, ет.1, самостоятелния обект се намира в Сграда № 19 (деветнадесет), разположена в Поземлен имот с идентификатор 14218.515.285 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет), с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - 14218.515.285.19.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка четири), 14218.515.285.19.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка две), под обекта - няма, над обекта - 14218.515.285.19.6 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста осемдесет и пет точка деветнадесет точка шест). НАЧАЛНА ЦЕНА: 31 200 (тридесет и една хиляди двеста) лева

Продава Магазин в ГАБРОВО за 31200.00 лв. на търг от ЧСИ