Магазин в СТАРА ЗАГОРА за 95813.19 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Магазин

Магазин в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 95813.19 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 78 кв.м.
  Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
  Обявяване: 2019-07-26
  Адрес: кв. "Железник", ул. "Старозагорско въстание" № 15
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, който съгласно нотариален акт № 170, том II, рег. № 2907, дело № 250 от 2008 г. на нотариус с рег. 181, е разположен на партерния етаж, кота + 0.00 (плюс нула метра) от жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Старозагорско въстание“ № 15 (петнадесет), построена в урегулиран поземлен имот V – 12517 (пет за имот дванадесет хиляди петстотин и седемнадесет) в квартал 644 Б „Железник“ (шестстотин четиристотин и четири – буква „Б“, „Ж елезник“) по плана на града, който магазин е със застроена площ от 78.33 кв. м. (седемдесет и осем цяло тридесет и три стотни квадратни метра) и се състои от: търговска зала, щанд продажби, осем склада, гардероб – персонал и тоалетна персонал, при граници на магазина: от север – двор, мазе № 1 и стълбищна клетка, от изток – подход, от юг – ул.“Старозагорско въстание“ и от запад – УПИ VI – 12 517, заедно с метален сенник с площ от 27.96 кв. м. (двадесет и седем цяло деветдесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 9.625 % (девет цяло шестстотин двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.10 кв. м. (четиринадесет цяло и десет стотни квадратни метра) и заедно с 9.625 % (девет цяло шестстотин двадесет и пет хилядни процента) идеални части от правото на строеж върху мястото, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.501.630.1.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и тридесет, точка, едно, точка, едно) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. "Старозагорско въстание" № 15 (петнадесет), ет. 0 (нула), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.501.630 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и тридесет), предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), посочена в документа площ: 78.33 кв.м . (седемдесет и осем цяло тридесет и три стотни квадратни метра), прилежащи части: няма данни, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.501.630.1.6, под обекта: няма, над обекта: 68850.501.630.1.2, 68850.501.630.1.3.

Продава Магазин в СТАРА ЗАГОРА за 95813.19 лв. на търг от ЧСИ