Магазин в ХАРМАНЛИ за 43560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАРМАНЛИ > Магазин

Магазин в ХАРМАНЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43560.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 74 кв.м.
  Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
  Обявяване: 2019-06-11
  Адрес: пл.Възраждане 7
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ХАРМАНЛИ
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 77181.11.8.3.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем точка три точка две/, находящ се в гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед N РД-18-9/23.03.2006г.на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра гр.София, с адрес:гр.Харманли, п.к. 6450, пл."Възраждане" N 7 /седем/, ет.0 /етаж нула/, обект 2 /две/, находящ се в сграда 3/три/, разположена в поземлен имот с иденти фикатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/ и 77181.11.9 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка девет/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/, с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/ едно/, с площ от: 73,80 кв.м. /седемдесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, стар идентификатор : няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото със съседи в сградата: на същия етаж : 77181.11.8.3.5, 77181.11.8.3.3; под обекта: 77181.11.8.3.28, 77181.11.8.3.6, 77181.11.8.3.30, 77181.11.8.3.29; над обекта: няма

Продава Магазин в ХАРМАНЛИ за 43560.00 лв. на търг от ЧСИ