Магазин в ДОБРИЧ за 20970.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Магазин

Магазин в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 20970.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 45 кв.м.
  Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
  Обявяване: 2019-06-17
  Адрес: ул. „Генерал Георги Попов” № 60
  ЧСИ: Виктория Енчева Рогова
  Телефон: 058 - 605494
  Email: v.rogowa@abv.bg

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Виктория Енчева Рогова

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ на първия етаж, със застроена площ от 44.75 /четиридесет и четири цяло седемдесет и пет стотни/ кв. м. с идентификатор 72624.618.4.2.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири, точка, две, точка, четири/, с предназначение: за търговска дейност, с адрес гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. „Генерал Георги Попов” № 60 /шестдесет/А, ет. 1 /едно/, при граници: на етажа: обект с идентификатор 72624.618.4.2.1, под обекта: няма и над обекта: 72 624.618.4.2.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата № 2 /две/ и от правото на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 72624.618.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изп. директор на АГКК-София

Продава Магазин в ДОБРИЧ за 20970.00 лв. на търг от ЧСИ