Къща в ТРОЯН за 332604.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Къща

Къща в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 332604.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 201 кв.м.
  Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
  Обявяване: 2019-06-25
  Адрес: гр. Троян, махала "Миревска"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4648 кв.м. ( четири хиляди шестстотин четиридесет и осем квадратни метра ), находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, махала „Миревска“, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, с пълен кадастрален № 73198.97.82 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка, осемдесет и две ), съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнит елния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-11-47/19.09.2007г. на Началника на СК-гр. Ловеч, стар идентификатор № 4312, при граници и съседи: нива – имот № 73198.97.46, нива – имот № 73198.97.52, нива - имот № 73198.97.53, за местен път – имот № 73198.98.46, друг вид земеделска земя – имот № 73198.97.44, за друг обществен обект, комплекс – имот № 73198.97.83 и нива – имот № 73198.97.45, ведно с построените в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА със застроена площ от 201 кв.м. ( двеста и един квадратни метра ) и с пълен кадастрален № 73198.97.82.1 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка, осемдесет и две, точка, едно ), МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 45 кв.м. ( четиридесет и пет квадратни метра ) и с пълен кадастрален № 73198.97.82.2 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка, осемдесет и две, точка, две ), МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 27 кв.м. ( двадесет и седем квадратни метра ) и с пълен кадастрален № 73198.97.82.3 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка, осемдесет и две, точка, три ), МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 25 кв.м. ( двадесет и пет квадратни метра ) и с пълен кадастрален № 73198.97.82.4 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка, осемдесет и две, точка, четири ) и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ХАНГАР, ГАРАЖ, със застроена площ от 63 кв.м. ( шестдесет и три квадратни метра ) и с пълен кадастрален 73198.97.82.5 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, деветдесет и седем, точка,осемдесет и две, точка, пет ), както и всички трайни подобрения и приращения в имота.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 2539/2018г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

Продава Къща в ТРОЯН за 332604.00 лв. на търг от ЧСИ