Земеделски имот в БУРГАС за 19761.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Земеделски имот

Земеделски имот в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 19761.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 3368 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес: гр.Бургас, местност "УЗУН ПАРЧЕ"
  ЧСИ: Иванка Недялкова Миндова
  Телефон: 056 810185
  Email: ivanka_mindova@dir.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.1127 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, хиляда сто двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, в местността „УЗУН ПАРЧЕ“, с трайно предназначение на територията“ Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, целият имот с площ от 3368 (три хиляди триста шестдесет и о сем) кв.м, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, местност „Узун парче“, при съседи“ 07079.2.1126, 07079.2.1139, 07079.2.1128 и 07079.2.1105, който недвижим имот по предходно описание по документ за собственост представлява посевна площ от 3.369 (три цяло триста шестдесет и девет хилядни) дка, трета категория, в местността „Узун парче“, бивш имот № 054038 (петдесет и четири хиляди тридесет и осем) по плана за земеразделяне на гр. Бургас.

Продава Земеделски имот в БУРГАС за 19761.00 лв. на търг от ЧСИ