Земеделски имот в БУРГАС за 33690.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Земеделски имот

Земеделски имот в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 33690.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 5744 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес: Бургас, местност "Герена"
  ЧСИ: Иванка Недялкова Миндова
  Телефон: 056 810185
  Email: ivanka_mindova@dir.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в местността „ГЕРЕНА“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, целият имот с площ от 5744 (пет хиляди седемстотин четири десет и четири) кв.м, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, местност „Герена“, при съседи: 07079.2.627, 07079.2.455, 07079.2.635 и 07079.2.629, който недвижим имот по предходно описание по документ за собственост представлява пасище, мера от 5.743 (пет цяло седемстотин четиридесет и три хилядни) дка, десета категория, в местността „Герена“, бивш имот № 031004 (тридесет и една хиляди и четири) по плана за земеразделяне на гр. Бургас.

Продава Земеделски имот в БУРГАС за 33690.00 лв. на търг от ЧСИ