Земеделски имот в ГАБРОВО за 10725.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 10725.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 2010 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.27 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка двадесет и седем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ” с площ 2 010 кв.м. /две хиляди и десет/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 10, номер по предходен план – 042027, квартал 0, при съседи: 14218.42.26, 14218.424.1, 14218.129.622 и 14218.42.25 НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 725 /десет хиляди седемстотин двадесет и пет/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 10725.00 лв. на търг от ЧСИ