Земеделски имот в ГАБРОВО за 27651.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 27651.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 5182 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”, с площ от 5 182 /пет хиляди сто осемдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, катего рия на земята при неполивни условия: 10, номер по предходен план: 042002, квартал: 0, при съседи: 14218.42.49, 14218.42.97, 14218.42.1, 14218.130.5, 14218.130.4, 14218.130.3 и 14218.130.2 НАЧАЛНА ЦЕНА: 27 651 /двадесет и седем хиляди шестстотин петдесет и един/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 27651.00 лв. на търг от ЧСИ