Земеделски имот в ГАБРОВО за 22361.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 22361.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 2608 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Дебел дял
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028055 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и пет/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 2.608 дка. /два декара шестстотин и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Стопански двор, намиращ се в местността „СЛИВАТА”, при граници и съседи: имот № 028030 – използваема ливада на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 028056 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 028057 – стоп ански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 000025 – път трети клас на държавата, имот № 000035 – жилищна територия на община Габрово, имот с № 037033 – полска култура на наследници на Стоян Гатев Минков, имот № 000086 – полски път на община Габрово, имот с № 037034 – полски път на община Габрово, имот с № 037035 – полска култура на наследници на Цвятко Цонев Стоев и имот с № 000028 – полски път на община Габрово, имотът е образуван от имот с № 000029 /нула нула нула нула двадесет и девет/, ЗАЕДНО с построената в имота СГРАДА - СВИНАРНИК с площ от 450,00 /четиристотин и петдесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 361 (двадесет и две хиляди триста шестдесет и един) лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 22361.00 лв. на търг от ЧСИ