Земеделски имот в ГАБРОВО за 21258.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 21258.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 480 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Дебел дял
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028058 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и осем/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 1.435 дка. /един декар четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Стопански двор, намиращ се в местността „СЛИВАТА”, при граници и съседи: имот № 028059 –местен път на община Габрово, имот № 028056 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 028054 – овощна градин а на насл. Енчо Иванов Гатев, имотът е образуван от имот с № 000029 /нула нула нула нула двадесет и девет/, ЗАЕДНО с построената в имота СГРАДА - СЕНОВАЛ с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 258 (двадесет и една хиляди двеста петдесет и осем) лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 21258.00 лв. на търг от ЧСИ