Земеделски имот в ГАБРОВО за 13824.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 13824.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 644 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Враниловци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 12168.12.83 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем точка дванадесет точка осемдесет и три/, находящ се в село Враниловци, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-814/22.03.2018 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Враниловци, местност „Раилево”, с площ: 644 /шестстотин четиридесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земедел ска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предходен план: 012083, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 12168.12.82 и имот с идентификатор № 12168.12.194. По акт за собственост, същия е описан като: ИМОТ № 012083 /нула дванадесет хиляди и осемдесет и три/, с площ 644 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири кв.м./ в местността „Раилево” в землището на село Враниловци, с ЕКАТТЕ 12168 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем/, община Габрово, с начин на драйно ползване: Стопански двор, пета категория, при граници: имот № 012082 /нула дванадесет хиляди и осемдесет и две/ - стопански двор и имот № 000194 /сто деветдесет и четири/ - полски път на община Габрово, заедно с построения в него СКЛАД-МЕЛНИЦА на площ 143 кв.м. /сто четиридесет и три кв.м./ ЗАБЕЛЕЖКА: Сграда – склад /мелница/, с площ от 143 кв.м., НЕ е ЗАСНЕТА и НАНЕСЕНА в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Враниловци, община Габрово. НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 824,00 /тринадесет хиляди осемстотин двадесет и четири/ лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 13824.00 лв. на търг от ЧСИ