Земеделски имот в ГАБРОВО за 29462.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 29462.40 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 1596 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Враниловци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 12168.12.82 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем точка дванадесет точка осемдесет и две/, находящ се в село Враниловци, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-814/22.03.2018 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Враниловци, местност „Раилево”, с площ: 1 596 /хиляда петстотин деветдесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназнач ение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предходен план: 012082, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 12168.12.80, имот с идентификатор № 12168.12.81, имот с идентификатор № 12168.12.83 и имот с идентификатор № 12168.12.194. По акт за собственост, същия е описан като: ИМОТ № 012082 /нула дванадесет хиляди и осемдесет и две/, на площ 1 596 кв.м. /хиляда петстотин деветдесет и шест кв.м./ в кв.м., в местността „Раилево” в землището на село Враниловци с ЕКАТТЕ 12168 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем/ община Габрово, с начин на трайно ползване: Стопански двор, пета категория, при граници: имот № 012083 /нула дванадесет хиляди и осемдесет и три стопански двор, имот № 012081 /нула дванадесет хиляди и осемдесет и един/-стопански двор, имот № 012080 /нула дванадесет хиляди и осемдесет/ - стопански двор и от две страни имот № 000194 /нула нула нула сто деветдесет и четири/ - полски път на община Габрово, заедно с построения в него ХАМБАР 500т. /петстотин тона/ на площ 294 кв.м. /двеста деветдесет и четири кв.м./ ЗАБЕЛЕЖКА: Сграда – хамбар, с площ от 294 кв.м., НЕ е ЗАСНЕТА и НАНЕСЕНА в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Враниловци, община Габрово. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 462,40 /двадесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 29462.40 лв. на търг от ЧСИ