Етаж от къща в ТЕТЕВЕН за 59400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЕТЕВЕН > Етаж от къща

Етаж от къща в ТЕТЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 59400.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 114 кв.м.
  Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
  Обявяване: 2019-08-28
  Адрес: гр.Тетевен, ул."Христо Ботев" № 29
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТЕТЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/3 (една трета) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Тетевен, съставляващ имот № ХУ1-969 кв. 25 по плана на гр. Тетевен, с площ иа поземления имот от 224 кв.м, който съгласно кадастралната карта от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Ловеч, представлява поземлен имот с идентификатор № 72343,500.969 по кадастралната карта на гр.Тетевен, одобрена със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед; няма издадена запов ед за измение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Тетевен, ул. "Христо Ботев" № 29, с площ: 224 кв.м„ трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване — ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв.25, парцел 16, при съседи: 72343,500.7135; 72343.500.967; 72343.500.968; 72343.500.7095; ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, представляващ самостоятелен: обект в сграда с идентификатор 72343.500,969,1.3, с площ от 114 кв. метра, попадащ в сграда е идентификатор 72343,500.969.1, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 545/16.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

Продава Етаж от къща в ТЕТЕВЕН за 59400.00 лв. на търг от ЧСИ