Двустаен апартамент в гр. Раднево за 24480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Раднево > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в гр. Раднево

Допълнителна информация

  Начална цена: 24480.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 61 кв.м.
  Срок: от 09.11.2020 до 09.12.2020
  Обявяване: 2020-12-10
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Раднево
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), по актуална кадастрална схема, а по предходен документ за собственост, представляващ АПАРТАМЕНТ № „Ж“ (буква „Ж“), разположен на 5 (петия) етаж от жилищната сграда, находяща се в гр. Раднево, ул. Рашо Костов /бивша улица Христо Драгов/ № 5 (пет), вх. „А“ (буква „А“), със застроена площ на апартамента от 61,25 кв.м (шестдесет и едно цяло и двадесет и пет квадратни метра), състоящ се от спа лня, дневна, кухня и сервизни помещения, с граници и съседи /по предходен нотариален акт/: от изток – двор и апартамент № 3-V; от запад – двор; от север – стълбище и апартамент № 3-V и от юг – апартамент от другия вход, който самостоятелен обект е с идентификатор № 61460.505.141.2.15 (шест едно четири шест нула точка пет нула пет точка едно четири едно точка две точка едно пет), с предназначение жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложена кадастрална схема/: на същия етаж: 61460.505.141.2.14; под обекта: 61460.505.141.2.12 и над обекта: 61460.505.141.2.18, ЗАЕДНО с прилежащото му мазе № 13 (тринадесет), със застроена площ на мазето от 2,62 кв.м (две цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра), с граници /по предходен нотариален акт/: от изток – мазе № 14; от запад – мазе № 12; от север – коридор и от юг – коридор, ЗАЕДНО с 1,059 % (едно цяло и петдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сграда № 2 (две), както и ЗАЕДНО със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 61460.505.141 (шест едно четири шест нула точка пет нула пет точка едно четири едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Раднево, одобрени със заповед № РД-18-12, от 29.04.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК.          

Продава Двустаен апартамент в гр. Раднево за 24480.00 лв. на търг от ЧСИ