Двустаен апартамент в РУСЕ за 60300.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 60300.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. "Згориград" № 68, бл. "Боримечка" вх. 5, ет. 3, ап. 11 - ид 976/2018
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Згориград № 68 /шестдесет и осем/, бл. Боримечка, вх. 5 /пет/, ет. 3 /три/, ап. 11 /единадесет/, съгласно нотариален акт състоящ се от стая, дневна, кухня, дрешник, две антрета, два балкона, баня-клозет. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427 .5.830 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 60.78 кв.м. /шестдесет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, а съгласно нотариален акт с площ 68.78 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 14 /четиринадесет/, с площ съгласно нотариален акт 3.58 кв.м. /три квадратни метра и петдесет и осем квадратни дециметра/, при граници за избеното помещение: от запад, север и изток – коридор, от юг – изба № 15, ведно с 0,554 % ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж с решение № 15 на ИК на ГНС – Русе в кв.672, на ул. Згориград от 8925/26775 /осем хиляди деветстотин двадесет и пет квадратни метра идеални части/. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.830.1.70, 63427.5.830.1.88; под обекта: 63427.5.830.1.84; над обекта: 63427.5.830.1.90, а съгласно нотариален акт: от север – двор на блока, от изток – стълбище и апартамент № 12, от юг – апартамент № 12 и двор на блока, от запад – апартамент № 10. ЦЕНА: 60 300.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписани Възбрани в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД, "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, " ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ, запазено пожизнено право на обитаване на стаята и общо ползване на сервизните помещения в полза на Йовчо Добрев Йовчев и Румяна Захариева Йовчева Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Двустаен апартамент в РУСЕ за 60300.00 лв. на търг от ЧСИ