Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 31347.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 31347.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Люлякова градина" № 8
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.389.4.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и девет точка четири точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Люлякова градина" № 8 /осем/, вх. „Г”, ет.4 /четири/, ап.10 /десет/, самостоятелният обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имо т с идентификатор 14218.501.389 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ по документ: 73.95 /седемдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №10 /десет/ със застроена площ 7,28 /седем цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м. и 1,828% /едно цяло осемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.501.389.4.11, под обекта - имот с идентификатор 14218.501.389.4.7 и над обекта - имот с идентификатор 14218.501.389.4.13. НАЧАЛНА ЦЕНА: 31 347 /тридесет и една хиляди триста четиридесет и седем/ лева

Продава Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 31347.00 лв. на търг от ЧСИ