Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 34480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 34480.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Свищовска” № 113, вх. А, ет.7, ап. 19
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.424.1.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин двадесет и четири точка едно точка деветнадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–64/26.10.2007г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300, ул. „Свищовска” № 113, вх. А, ет.7, ап. 19, самостоятелният обе кт се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.424 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин двадесет и четири/, с предназначение: ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 73,95 /седемдесет и три цяло и деветдесет и пет стотини/ кв.м., ЗАЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/, със застроена площ от 3,60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 1,631 % /едно цяло шестотин тридесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.501.424.1.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин двадесет и четири точка едно точка двадесет/, под обекта: 14218.501.424.1.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин двадесет и четири точка едно точка шестнадесет/, над обекта: няма НАЧАЛНА ЦЕНА: 34 480 /тридесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет/ лева

Продава Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 34480.00 лв. на търг от ЧСИ