Двустаен апартамент в ДОБРИЧ за 46480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 46480.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 88 кв.м.
  Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
  Обявяване: 2019-07-04
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

- АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Балик“ №14 /четиринадесет/, вх.Б, ет.1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.568.1.24 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, осем, точка, едно, точка, две, четири/ по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-276/08.03.2013г. на Началника на СГКК – Доб рич, със застроена площ от 88,33 кв.м. /осемдесет и осем цяло и тридесет и три стотни кв.м./, който попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.619.568 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, осем/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.619.568.1.25, 72624.619.568.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72624.619.568.1.26, заедно с прилежащото Избено помещение № 1 /едно/ с площ от 4,59 кв.м. /четири цяло петдесет и девет стотни кв.м./, ведно с 2,7091 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 72624.619.568 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест, осем/, стар идентификатор: 72624.619.220.3.24 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, точка, три, точка, две, четири/. Описание: Двете стаи са с под-бетон, покрит с балатум, стени-тапети, таван-шпакловка с латекс, дограма дървена двойна. Преходната дневна е с под-бетон, покрит с балатум, стени и таван-шпакловка с латекс, дограма дървена двойна, излаз на затворена тераса на изток. Терасата е с под-мозайка, стени и таван-циментова мазилка, дограма-метална. Коридор с под-теракот, стени и таван-варова мазилка, входна врата-дървена и метална. Кухнята е разширена, посредством приобщаване на западната тераса към общото пространство посредством свод. Стената на запад е изолирана вътрешно и външно. Подът е бетон, стени-шпакловка с латекс, таван-олекотени плоскости, дограма ПВЦ за прозорци. Сервизното помещение-баня и тоалетна в едно, е с под-теракот, стени и таван-циментова мазилка. Тоалетната е с под-теракот, стени и таван-варовоциментова мазилка. Килерът е с под-бетон, стени и таван-циментова мазилка. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации, ползва се по предназначение. Избата е с площ 4,59 кв.м. по акт за собственост и скица с под и таван-бетон, стенициментова гладка мазилка. Избата се ползва по предназначение. Дограма метална за входна врата и дървена дограма двойна за прозорци, стълбище с под-мозайка, стени и таван-варовоциментова мазилка, метални парапети, асансьор в редовна експлоатация. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Договорна ипотека, вписана в СВ гр. Добрич под № 148, том 2, дв.вх.рег. № 8422/31.08.2010г. за сумата от 16 000 евро; 2. Възбрана, вписана в СВ гр. Добрич под № 81, том 1, дв.вх.рег. № 1002/08.02.2018г. по изпълнително дело №20178100400683 по описа на ЧСИ Николай Ников; 3. Възбрана, вписана в СВ гр. Добрич под № 187, том 1, дв.вх.рег. № 2675/02.04.2019г. по настоящото изпълнително дело.

Продава Двустаен апартамент в ДОБРИЧ за 46480.00 лв. на търг от ЧСИ