Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 38088.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 38088.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. „Панорамна” №14
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.508.582.1.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две точка едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-07-975/23.09.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Панорамна” №14 /четиринадесет/, вх.А, ет.2 /две/, ап.7 /сед ем/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.508.582 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 60,50 /шестдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.508.582.1.6 и имот с идентификатор 14218.508.582.1.8, под обекта: имот с идентификатор 14218.508.582.1.2, над обекта: имот с идентификатор 14218.508.582.1.12, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ – Маза № 7 /седем/ с площ от 5,4 /пет цяло и четири десети/ кв.м., при граници: север – маза №4, юг – маза №8, изток – двор, запад – маза №6 и коридор, отгоре – апартамент №3 и 3,233 % /три цяло двеста тридесет и три хилядни процента/идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж. НАЧАЛНА ЦЕНА: 38 088.00 /тридесет и осем хиляди и осемдесет и осем/ лева

Продава Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 38088.00 лв. на търг от ЧСИ