Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 39168.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 39168.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. „Панорамна” №14
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.508.582.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-07-975/23.09.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Панорамна” №14 /четиринадесет/, вх.А, ет.1 /едно/, ап.2 /две/, са мостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.508.582 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 60,50 /шестдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.508.582.1.1 и имот с идентификатор 14218.508.582.1.3, под обекта: имот с идентификатор 14218.508.582.1.25, над обекта: имот с идентификатор 14218.508.582.1.6 и имот с идентификатор 14218.508.582.1.8 и имот с идентификатор 14218.508.582.1.7, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ – Маза № 2 /две/ с площ от 7,3 /седем цяло и три десети/ кв.м., при граници: север – двор, юг – маза №3, изток – маза №2, запад – маза №1, отгоре – апартамент №2 и 3,031 % /три цяло и тридесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 168 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и осем/ лева

Продава Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 39168.00 лв. на търг от ЧСИ