Хотел в СМОЛЯН за 610654.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Хотел

Хотел в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 610654.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 704 кв.м.
  Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
  Обявяване: 2018-10-10
  Адрес: ул. Атанас Беров 6
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров", с площ по кадастрална карта 1368 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра), а съгласно документ за собственост - с площ от 1388 кв.м. (хиляда триста осе мдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – поземлени имоти с идентификатори 67653.926.340, 67653.926.162 и 67653.926.341, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII (седми) - Общежитие, находящ се в кв. 100 по ЗРП на гр. Смолян, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - улична регулация и урегулиран поземлен имот IX (девети) - жилищен блок ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА - РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ с идентификатор 67653.926.149.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет, точка, едно), с адрес на сградата: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров" № 6, със застроена площ по кадастрална карта от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра), а по документ за собственост със застроена площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), на пет етажа и състояща се от високо тяло на пет етажа и ниско тяло на два етажа, с предназначение: общежитие.