Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Фабрика ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 939816.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 6008 кв.м.

 • Срок:
 • 01.02.2018 до 01.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-02

 • Адрес:
 • ул."Козещица" 2

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.527.66 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест/, по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-50/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Габрово, ул. „Козещица" №2 /две/, с площ от 6 008 кв.м. /шест хиляди и осем квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, при граници съгласно Скица № 6378/04.11.2008г. на СГКК - гр. Габрово: имот № 14218.527.55, имот № 14218.527.54, имот № 14218.527.39 и имот № 14218.527.67, който имот е образуван на основание Заповед №2115/ 17.10.2008 г. на Кмета на общ. Габрово за одобрение на подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП на част от кв. 79 /седемдесет и девети/ по плана на кв. „Хаджицонев мост - 82 ч." /осемдесет и втора част/" като от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Ш-6836 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.64/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Габрово се образуват два нови: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1Х-6836 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.67 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Габрово и 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УШ-6836 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.66 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Габрово, заедно със следните находящи се в имота сгради: • СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, три/, със застроена площ от 1 869 /хиляда осемстотин шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична с ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО/, със застроена площ от 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.метра и ПРИСТРОЙКА КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв.метра; • СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, две/, със застроена площ от 159 /сто петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: административна, делова сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична с АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, със застроена площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.метра; • СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, тринадесет/, със застроена площ от 755 /седемстотин петдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична със СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ №1 /едно/, със застроена площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.метра; • СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, шестнадесет/, със застроена площ от 7 /седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, идентична с част от ПОРТИЕРНА, със застроена площ 39 /тридесет и девет/ кв.метра, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.Още Фабрика за продажба в ГАБРОВО

Фабрика ГАБРОВО- 166500.00лв.
Фабрика ГАБРОВО- 939816.00лв.
Фабрика ГАБРОВО- 1044240.00лв.
Фабрика ГАБРОВО- 835392.00лв.
Фабрика ГАБРОВО- 1044240.00лв.
0.1386570930481