Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Хотел в Стралджа Фабрика в Стралджа Търговски имот в Стралджа Тристаен апартамент в Стралджа Стая в Стралджа Склад в Стралджа Производствен имот в Стралджа Парцел в Стралджа Паркомясто в Стралджа Офис в Стралджа Многостаен апартамент в Стралджа Мезонет в Стралджа Магазин в Стралджа Къща в Стралджа Земеделски имот в Стралджа Земеделска земя в Стралджа Заведение в Стралджа Жилищна сграда в Стралджа Етаж от къща в Стралджа Едностаен апартамент в Стралджа Други в Стралджа Двустаен апартамент в Стралджа Гараж в Стралджа Газстанция в Стралджа Вила в Стралджа Бензиностанция в Стралджа Ателие, Таван в Стралджа Автомивка в Стралджа

Фабрика Стралджа

 • Начална цена
 • 239963.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 2197 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69660.501.4497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стралджа, обл. Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, "Индустриална зона", с площ 2197 кв.м., СГРАДИ В НЕГО, ВЕДНО С ИНСТАЛАЦИЯ /МИНИМЕЛНИЦА/

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.12.2017г. до 29.01.2018г ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.2017878040649 в сградата на РС-Ямбол, като на 30.01.2018г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Райфайзенбанк България ЕАД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69660.501.4497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стралджа, обл. Ямбол, с административен адрес: гр.Стралджа, "Индустриална зона", с площ 2197 кв.м., при граници на ПИ: имоти с идентификатори № 69660.501.2153, 69660.501.2154, 69660.501.4496, 69660.501.2060, заедно с реалната (цялата) собственост върху построената в имота МЕЛНИЦА със складове, представляваща 2 сгради, изградени на калкан: сграда с идентификатор № 69660.501.4497.1, със застроена площ 586 кв.м., на един етаж,разделена на три халета, две от които с преход, предназначение: промишлена сграда, представляваща съгласно строителни книжа „Мелница", и сграда с идентификатор № 69660.501.4497.2, със застроена площ 47 кв.м., и разгъната застроена площ от 112 кв.м., брой етажи: два, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в поземления имот по смисъла на чл.92 от ЗС, заедно с находящата се в сграда с идентификатор 69660.501.4497.1 ИНСТАЛАЦИЯ /МИНИМЕЛНИЦА/ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ЗЪРНО/ПШЕНИЦА И ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА тип „500”, тип „700” и тип „650” с максимален капацитет 800 кг на час, състояща се от: № по ред Наименование ДМА Година производство количество 1 Елеватор с дължина 7 м. 1999 1 2 Елеватор с дължина 6 м. 1999 4 3 Шнекове с дължина 5 м. 1999 4 4 Шнекове двоен с дължина 5 м. 1999 1 5 Шнекове за трици с дължина 4 м. 1999 1 6 Тарар 1999 1 7 Шел машина 1999 1 8 Миячна машина 1999 1 9 Тръбопроводи с диаметър 80 мм. 1999 1 10 Тръбопроводи с диаметър 100 мм. 1999 1 11 Тръбопроводи с диаметър 300 мм. 1999 1 12 Бункер за зърно 6 т. 1999 3 13 Циклони 1999 21 14 Вентилатор голям пневматичен 1999 1 15 Вентилатор малък почистващ 1999 1 16 Валцова мелница "ВМ2-П" 1999 3 17 Шлюзови затвори 1999 14 18 Бункер за брашно 1.5 т. 1999 3 19 Планзихтер шестпасажен 1999 1 20 Магнитна колона 1999 2 21 Винтов шнек - трици 2004 1 22 Електронна везна 2008 1 23 Машина за шиене на чували 2004 1 24 Пулт за управление 1999 1 25 Носеща метална конструкция 1999 1 26 Електродвигатели с редуктори 1998 16 27 Циклони - пред сградата; извън основния опис 1998 2 - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.468 и чл. 485 ГПК е в размер на 239 963 лв. /двеста тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и три лева/ без ДДС, от които началната цена за имота е в размер на 154 640 лв. без ДДС, а за минимелницата цената е 85 323 лв. без ДДС. Имотът и вещите се продават заедно, като за тях от всеки наддавач се подава едно общо наддавателно предложение, в което началната цена не може да е по-ниска от 239 963 лв. без ДДС Имотът и вещите са собственост на длъжника по делото „МЕЛНИЦА СТРАЛДЖА” ЕООД. За имота са учредени: първа по ред ипотека, вписана в СЛ Вп Ямбол на 23.06.2011 г. в полза на взискателя по делото, втора по ред ипотека, вписана в СЛ Вп Ямбол на 19.06.2014 г. в полза на взискателя по делото, трета по ред ипотека, вписана в СЛ Вп Ямбол на 21.01.2016 г. в полза на взискателя по делото, четвърта по ред ипотека, вписана в СЛ Вп Ямбол на 16.11.2016 г. в полза на Хубчев ООД, и са вписани две възбрани в полза на взискателя по делото от 24.08.2017 г. За движимите вещи е уреден първи по ред особен залог в полза на взискателя по делото, вписан в ЦРОЗ 2011 г., подновен с вписване в ЦРОЗ от 2016 г., с изключение на два броя циклони пред сградата. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-29.01.2018г .-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,05.12.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Фабрика за продажба в Стралджа

Фабрика Стралджа- 239963.00лв.
0.029097080230713