Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Фабрика РУСЕ

 • Начална цена
 • 32277554.25 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 263833 кв.м.

 • Срок:
 • 05.09.2017 до 05.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-06

 • Адрес:
 • ул. „Матей Стойков" № 5

 • ЧСИ:
 • Иван Хаджииванов

 • Телефон:
 • 082 – 822498; 0 898 - 443 621

 • Email:
 • hadzhiivanov832@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.549 находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" № 5, с площ от 8 389 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.538, 63427.3.550, 63427.3.540, 63427.3.22, 63427.3.30, 63427.3.539, 63427.3.24, с номер по предходен план: 30550, идентичен с обслужваща улица ОТ 9717 - ОТ 9723; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.545, находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. «Матей Стойков» № 5, целият с площ от 1298 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.546, 63427.3.538, 63427.3.537, 63427.3.4, с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 9715 - ОТ 9716; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.546, находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. «Матей Стойков» № 5, целият с площ от 9 625 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.535, 63427.3.544, 63427.3.543, 63427.3.547, 63427.3.550, 63427.3.538, 63427.3.4, 63427.3.545, 63427.3.536, с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 9700 - ОТ 9715; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.550, находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” 5, целият с площ от 350 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.544, 63427.3.547, 63427.3.541, 63427.3.20, 63427.3.540, 634277.3.549, 63427.3.538,63427.3.546 с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 8871 - ОТ 9700 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.544 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед No РД-18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес на поземления имот гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” № 5, с площ по скица 79 994 (седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел Х1- 351пч, със съседи: 63427.3.15, 63427.3,547, 63427.3.550, 63427.3.543, 63427.3.546, 63427.3.535, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06,2007 г. на ТСУ – Община Русе е обособен от УПИ I-236 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и шест/ и представлява част от ТЕРЕН от 322 001 (триста двадесет и две хиляди и един) кв.м., включващ имоти с планоснимачни номера 236, 237, 238, ведно с 36,3 % (тридесет и шест цяло и три десети върху сто) идеални части от УПИ 63427.3.550 (шест три четири две седем точка три точка пет пет нула), обособен съгласно Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе, от УПИ I - 236 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и шест), находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” № 5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, и съгласно Скица на поземлен имот № 15- 37956/26,02.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, целият с площ от 350 (триста и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.544, 63427.3.547, 63427.3.541, 63427.3.20, 63427.3.540, 63427.3.549, 63427.3.538, 63427.3.546 с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 8871 - ОТ 9700 съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе; ведно с 90,5 % (деветдесет цяло и пет десети върху сто) идеални части от УПИ 63427.3.547 (шест три четири две седем точка три точка пет четири седем), обособен съгласно Заповед No РД-01- 1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе, от УПИ I - 236 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и шест), находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” № 5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, и съгласно Скица на поземлен имот № 15-37941/26.02.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, целият с площ от 2 377 (две хиляди триста седемдесет и седем) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.544, 63427.3.15, 63427.3.542, 63427.3.541, 63427.3.550, 63427.3.546, с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 9700 - ОТ 9702 съгласно Заповед No РД 01- 1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе, ведно с 44,00 % (четиридесет и четири процента) идеални части от УПИ 63427.3.546 (шест три четири две седем точка три точка пет четири шест), обособен съгласно Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе, от УПИ I - 236 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и шест), находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" № 5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, и съгласно Скица на поземлен имот № 15-37939/06.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, целият с площ от 9 625 (девет хиляди шестотин двадесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.535, 63427.3.544, 63427.3.543, 63427.3.547, 63427.3.550, 63427.3.538, 63427.3.4, 63427.3.545, 63427.3.536, с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 9700 - ОТ 9715 съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе; - КОРПУСООБРАБОТВАЩ ЦЕХ, от две халета, битова сграда към него на два етажа и ел. работилница с инструментална, с обща застроена площ от 4 580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) кв.м./по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9539/29.10.2013 г., Скица на сграда № 9548/29.10.2013 г. и Скица на сграда № 9550/29.10.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.1 (шест три четири две седем точнр' три точка пет четири четири точка едно), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „МайГей Стойков” No 5, със застроена площ от 3 177 (три хиляди сто седемдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда, Сграда с идентификатор 63427.3.544.2 (шест три четири две редем точка три точка пет четири четири точка две), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м., брой етажи 2, с предназначение: Промишлена сграда и Сграда с идентификатор 63427.3.544.23 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка две три), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда - КОВАЧЕН ЦЕХ, със застроена площ от 1 195 (хиляда сто деветдесет и пет) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9547/29.10.2013 г., Скица на сграда № 9549/29.10.2013 г., Скица на сграда № 9551/29.10.2013 г. и Скица на сграда № 9552/29.10.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.19 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно девет), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 580 (петстотин и осемдесет) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда, Сграда с идентификатор 63427.3.544.20 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка две нула), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 114 (сто и четиринадесет) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда, Сграда с идентификатор 63427.3.544.25 (шерт три четири две седем точка три точка пет четири четири точка две пет), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 456 (четиристотин петдесет и шест) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда и Сграда с идентификатор 63427.3.544.26 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка две шест), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 170 (сто и седемдесет) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда. - БОБИНАЖНО ОТДЕЛЕНИЕ И ЕЛ. РАБОТИЛНИЦА, с обща застроена площ от 229 (двеста двадесет и девет) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9543/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващи Сграда с идентификатор 63427.3.544.14 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно четири), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 227 (двеста двадесет и седем) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда; - КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ, със застроена площ от 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9544/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляваща Сграда с идентификатор 63427.3.544.15 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно пет), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда; - ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - 2 броя, по 14 (четиринадесет) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9541/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляваща Сграда с идентификатор 63427.3.544.11 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно едно), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 34 (тридесет и четири) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация; - СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.544.4, с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със .застроена площ от 2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда, съгласно Скица на сграда N° 9553/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр, Русе, представляваща съгласно предходни актове за собственост част от Сграда - линия плоски секции, със застроена площ от 3 112 (три хиляди сто и дванадесет) кв.м.; - МЕХАНИЗИРАН СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И РАЗКРОЙ, със застроена площ от 1360 (хиляда триста и шестдесет) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9556/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.9 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка де§ет), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” No 5, със застроена площ от 1 339 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Складова база, склад; - СГРАДА ПУЦ, със застроена площ от 447 (четиристотин четиридесет и седем) кв.м. по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9542/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.13 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно три), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 443 (четиристотин четиридесет и три) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда; - ФИРМЕН МАГАЗИН, със застроена площ от 90 (деветдесет) кв.м, по предходни актове за собственост, а по Скица на сграда № 9546/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.18 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно осем), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 90 (деветдесет) кв.м., брой етажи 1, с предназначение: Сграда за търговия; - СБОРЪЧНО - ЗАВАРЪЧЕН ЦЕХ - ВИСОКА ЧАСТ със застроена площ от 10 440 (десет хиляди тирйстотин и четиридесет) кв.м., конструкция стоманобетонни елементи и метални ферми, по предходни актове за собственост. Съгласно План за застрояване на УПИ I - 236, одобрен със Заповед No 298 от 12.02.3003 г. на кмета на Община Русе, Заповед No 298/12.02.2003 г., Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007 г. на кмета на Община Русе и кадастралните регистри, Сборъчно - заварачен цех - висока част е разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.3.544/ с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел XI- 351 пч, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе е обособен от УПИ I-236, а съгласно Скица на сграда № 9545/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.16 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно шест), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 10 576 (десет хиляди петстотин седемдесет и шест) кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; - СБОРЪЧНО - ЗАВАРЪЧЕН ЦЕХ - НИСКА ЧАСТ със застроена площ от 10 440 кв.м., конструкция стоманобетонни елементи и метални ферми, по предходни актове за собственост. Съгласно План за застрояване на УПИ I - 236, одобрен със Заповед No 298 от 12.02.2003 г. на кмета на Община Русе, Заповед No 298/12.02.2003 г., Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе и кадастралните регистри, Сборъчно - заварачен цех - ниска част е разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.3.544, с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел XI- 351пч, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01 -1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе е обособен от УПИ 1-236/, а съгласно Скица на сграда № 9554/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.7 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка седем), с адрес: гр. Русе, кв. Западна пррцли&лена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 10 561 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; - ЦЕНТРАЛНА ЗАВОДСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, със застроена площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., конструкция сглобяема стоманобетонна, по предходни актове за собственост. Съгласно План за застрояване на УПИ I - 236, одобрен със Заповед No 298 от 12.02.2003 г, на кмета на Община Русе, Заповед No 298/12.02.2003 г., Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г, на кмета на Община Русе и приложената кадастрална скица, Централна заводска лаборатория е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.3.544 /с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел ХI-351пч, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе е обособен от УПИ I- 236, а съгласно Скица на сграда № 9555/29.10.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.8 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка осем), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: Промишлена сграда; - СГЛОБЯЕМ СКЛАД ТИП „МЕТРО” със застроена площ от 527 (петстотин двадесет и седем) кв.м., конструкция масивна монополитна сглобяема, по предходни актове за собственост. Съгласно План за застрояване на УПИ I - 236, одобрен със Заповед No 298 от 12.02.2003 г. на кмета на Община Русе, Заповед No 298/12.02.2003 г. Заповед No РД-01-1776 от 14,06.2007г. на кмета на Община Русе и кадастралните регистри, Сглобяем склад тип „Метро" е разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.3.544 /с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел Х1-351пч, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе е обособен от УПИ 1-236/, а съгласно Скица на сграда № 9540/29.10.2013 г,, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, представляващ Сграда с идентификатор 63427.3.544.10 (шест три четири две седем точка три точка пет четири четири точка едно нула), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 527 (петстотин двадесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.3.543, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5, с площ от 1826 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ, парцел: ХVІ-356пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.544, 63427.3.546, заедно с всички подобрения и приращения върху имота и следните построени в него сгради: 1) Главна ел. подстанция, със застроена площ 755 кв.м. по документи за собственост, а по Скица описана като: Сграда 63427.3.543.1, със застроена площ 571 кв.м. брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и Сграда 63427.3.543.2/, със застроена площ 199 кв.м., брой етажи 3, предназначение: промишлена сграда. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.3.542, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5, с площ от 5804кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ,парцел: ХІІ-352пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.15, 63427.3.548, 63427.3.541, 63427.3.547, както следва: 1) Главна магазия, със застроена площ 2 260 кв.м. по документи, а по Скица описан като: Сграда 63427.3.542.1, със застроена площ 2250 кв.м. , брой етажи 3 , предназначение :промишлена сграда; 2) Сграда – абонатна станция, със застроена площ 125 кв.м. по документи, а по Скица описан като: Сграда 63427.3.542.2, със застроена площ 121 кв.м. , брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63427.3.541, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5/пет/, с площ по скица № 2044/29.03.2010г. на СГКК-Русе от 2605 кв.м. /две хиляди шестстотин и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ,парцел: ХІІІ-353пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.547, 63427.3.542, 63427.3.548, 63427.3.20, 63427.3.550, заедно с всички подобрения и приращения върху имота и следните построени в него сгради:1) Административна сграда на 7 /седем/ етажа, съсзастроена площ 534 кв.м. /петстотин тридесет и четири квадратни метра/, описана като Сграда 63427.3.541.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин четиридесет и едно точка едно/, със застроена площ 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 7 /седем/, предназначение: промишлена сграда; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 63427.3.540/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5 /пет/, с площ по скица № 2043/29.03.2010г. на СГКК-Русе от 30466 кв.м. /тридесет хиляди четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ, парцел: ХІV-354пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.550, 63427.3.20, 63427.3.22, 63427.3.549, заедно с всички подобрения и приращения върху имота и следните построени в него сгради: 1) Достроечен цех № 1 /едно/ от 3 /три/ халета, с обща застроена площ 3 762 кв.м. /три хиляди седемстотин шестдесет и два квадратни метра/ и битова сграда към него на три етажа, със застроена площ 485 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/ по документи за собственост, а по опис на сграден фонд към м.септември две хиляди и девета година и Скица № 1939/ 05.03.2009 г. на СГКК – Русе, описана в две сгради - Сграда 63427.3.21.8 /шестедесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка двадесет и едно точка осем/, със застроена площ 3 952 кв.м. /три хиляди деветстотин петдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ и Сграда 63427.3.21.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка двадесет и едно точка девет/, със застроена площ 630 кв.м. /шестстотин и тридесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, а по опис на сграден фонд от м.ноември две хиляди и девета година и Скица № 2559/17.03.2009 г. на СГКК – Русе, описана като Сграда 63427.3.540.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка пет/, със застроена площ 2414 кв.м. /две хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,а по скица №2043/29.03.2010г. на СГКК-Русе е описана като Сграда 63427.3.540.25 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и пет/, със застроена площ 1236кв.м./хиляда двеста тридесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда и Сграда 63427.3.540.26 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и шест/, със застроена площ 1178кв.м./хиляда сто седемдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,Сграда 63427.3.540.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка седем/, със застроена площ 1231 кв.м. /хиляда двеста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,която по скица №2043829.03.2010г. на СГКК-Русе е Сграда 63427.3.540.27 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и седем/, със застроена площ 552кв.м./петстотин петдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, и Сграда 63427.3.540.28/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и осем/, със застроена площ 679кв.м./шестстотин седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,и Сграда 63427.3.540.15 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка петнадесет/, със застроена площ 474 кв.м. /четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда; 2) Бояджийско- заготвителен цех със склад за бои, със застроена площ 830 кв.м. /осемстотин и тридесет квадратни метра/ по документи, а по опис на сграден фонд към м.септември две хиляди и девета година и Скица № 1939/ 05.03.2009г. на СГКК-Русе, описан като Сграда 63427.3.21.21 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка двадесет и едно точка двадесет и едно/, със застроена площ 818 кв.м. /осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, а по опис на сграден фонд от м.ноември две хиляди и девета година и Скица№ 2559/17.03.2009 г. на СГКК – Русе, описана като Сграда 63427.3.540.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тринадесет/, със застроена площ 818 кв.м. /осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, а по скица №2043/29.03.2010г. на СГКК-Русе сес състои от следните сгради: Сграда 63427.3.540.29 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и девет/, със застроена площ 74кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.540.30/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет/, със застроена площ 147кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, Сграда 63427.3.540.31/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет и едно/, със застроена площ 147кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, Сграда 63427.3.540.32/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет и две/, със застроена площ 155кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, Сграда 63427.3.540.33/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет и три/, със застроена площ 221кв.м. /двеста двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, Сграда 63427.3.540.34/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет и четири/, със застроена площ 74кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда,3) Сграда – пропуск и личен състав, със застроена площ 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/ по документи, по скица №2043/29.03.2010г.на СГКК-Русе описана като Сграда 63427.3.540.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка две/, със застроена площ 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; 4).Склад за бензин, масла и цимент, със застроена площ 174 кв.м. /сто седемдесет и четири квадратни метра/ по документи за собственост, а по Скица № 2043/29.03.2010г. на СГКК – Русе, описана като Сграда 63427.3.540.17 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка седемнадесет/, със застроена площ 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; 5)Достроечен цех № 2 /две/, състоящ се от 2 /две/ халета, с обща застроена площ 2 460 кв.м. /две хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра/ и битова сграда на 3 /три/ етажа къмнего, със застроена площ 335 кв.м. /триста тридесет и пет квадратни метра/ по документи, а по Скица № 2043/29.03.2010г. на СГКК – Русе, описана като: Сграда 63427.3.540.12/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка дванадесет/, със застроена площ 1218 кв.м. /хиляда двеста и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.540.16 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка шестнадесет/, със застроена площ 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, и Сграда 63427.3.540.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка единадесет/, със застроена площ 331 кв.м. /триста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда,която съгласно скица №2043/29.03.2010г. на СГКК се състои от две сгради: Сграда 63427.3.540.39 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка тридесет и девет/, със застроена площ 302 кв.м. /триста и два квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда и Сграда 63427.3.540.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка четиридесет/, със застроена площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, брой етажи един, предназначение: сграда за енергопроизводство,6) Тръбарен цех – нов, състоящ се от 2 /две/ халета, с обща застроена площ 2 626 кв.м. /две хиляди шестотин двадесет и шест квадратни метра/ и битова сграда на 3 /три/ етажа към него, със застроена площ 155 кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/ по документи, а по опис на сграден фонд към м.септември две хиляди и девета година и Скица № 1939/05.03.2009 г. на СГКК – Русе, описан като две отделни сгради - Сграда 63427.3.21.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка двадесет и едно точка шест/, със застроена площ 168 кв.м. /сто шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ и Сграда 63427.3.21.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка двадесет и едно точка седем/, със застроена площ 2 166 кв.м. /две хиляди сто шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, а по опис на сграден фонд от м.ноември две хиляди и девета година и Скица № 2559/17.03.2009г. на СГКК – Русе, описани като: Сграда 63427.3.540.4/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка четири/, със застроена площ 2472 кв.м. /две хиляди четиристотин седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, а по скица №2043/29.03.2010г. на СГКК-Русе се състои от две сгради: Сграда 63427.3.540.23/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и три/, със застроена площ 1295кв.м./хиляда двеста деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи един,предназначение: промишлена сграда и Сграда 63427.3.540.24/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка двадесет и четири/, със застроена площ 1177кв.м./хиляда сто седемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи един,предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.540.8/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и четиридесет точка осем/, със застроена площ 156 кв.м. /сто петдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда; 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 63427.3.538, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5, с площ от 76 428 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ,парцел: І-236пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.536, 63427.3.546, 63427.3.550, 63427.3.549, 63427.3.24, 63427.3.32,63427.3.537, 63427.3.545, както следва: 1) Механичен комплекс от 6/ шест/халета, с обща застроена площ 9 202 кв.м. и битова сграда към него, със застроена площ 659 кв.м. по документи, а по Скица 2041/29.03.2010г. на СГКК – Русе, описана като: Сграда 63427.3.538.5/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка пет/, със застроена площ 1553 кв.м. /хиляда петстотин петдесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.6/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка шест/, със застроена площ 1512 кв.м. /хиляда петстотин и дванадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка седем/, със застроена площ 1538 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.8/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка осем/, със застроена площ 1514 кв.м. /хиляда петстотин и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка девет/, със застроена площ 1565 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.10/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка десет/, със застроена площ 1496 кв.м. /хиляда четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.11/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка единадесет/, със застроена площ 250 кв.м. /двеста и петдесет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда; Сграда 63427.3.538.12/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка дванадесет/, със застроена площ 151 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра/, брой етажи 4 /четири/, предназначение: промишлена сграда; и Сграда 63427.3.538.13/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка тринадесет/, със застроена площ 257 кв.м. /двеста петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: промишлена сграда; 2) Павилион – комплектовъчен склад, със застроена площ 146 кв.м. /сто четиридесет и шест квадратни метра/ по документи, а по Скица № 2041/29.03.2010г. на СГКК – Русе, описан като: Сграда 63427.3.538.2/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка две/, със застроена площ 139 кв.м. /сто тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, предназначение: промишлена сграда; 3) Павилион със застроена площ 146 кв.м. /сто четиридесет и шест квадратни метра/ по документи, описан като: Сграда 63427.3.538.3/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин тридесет и осем точка три/, със застроена площ 143 кв.м. /сто четиридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, Сграда - повдигателно съоръжение, със застроена площ от 2 000 (две хиляди) кв.м., конструкция сборно - монолитна с ж.б. елементи, по предходни актове за собственост. Съгласно План за застрояване на УПИ I - 236, одобрен със Заповед No 298 от 12.02.2003 г. на кмета на Община Русе, Заповед No 298/12.02.2003 г., Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе и кадастралните регистри Сграда - повдигателно съоръжение е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.3.538 /с номер по предходен план: кв, ЗПЗ, парцел I-236 пч/, и представлява съгласно Скица на сграда № 9494/29.10.2013 г. и Скица на сграда № 9503/29.10.2013 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, Сграда с идентификатор 63427.3.538.1 (шест три четири две седем точка три точка пет три осем точка едно), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 886 (осемстотин осемдесет и шест) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, и Сграда с идентификатор 63427.3.538.4 (шест три четири две седем точка три точка пет три осем точка четири), с адрес: гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" No 5, със застроена площ от 878 (осемстотин седемдесет и осем) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 63427.3.537, с административен адрес: гр.Русе, ул. „Матей Стойков“ № 5, с площ от 4965кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползуване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор: квартал ЗПЗ,парцел: Х-350пч, при съседи: имоти с идентификатор: 63427.3.538, 63427.3.32, 63427.3.4, 63427.3.545; 10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.3.536(шест три четири две седем точка три точка пет три шест), с адрес на поземления имот гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков" № 5, с площ по по скица 9 776 кв.м. (девет хиляди седемстотин седемдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: кв. ЗПЗ, парцел IX-349 пч (девети отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и девети пч), със съседи: 63427.3.546, 63427.3.538, който поземлен имот съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе е обособен от УПИ I-236 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и шест) и представлява част от ТЕРЕН с площ от 322 001 кв.м. (триста двадесет и две хиляди и един кв.м.), включващ имоти с планоснимачни номера 236, 237, 237, ведно с 4,4 % (четири цяло и четири десети върху сто) идеални части от УПИ 63427.3.550 (шест три четири две седем точка три точка пет пет нула), обособен съгласно Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе, от УПИ I - 236, находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков” по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, и съгласно Скица на поземлен имот № 15-37956/26.02.2014 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, целият с площ от 350 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.544, 63427.3.547, 63427.3.541, 63427.3.20, 63427.3.540, 634277.3.549, 63427.3.538,63427.3.546 с номер по предходен план: няма, идентичен с обслужваща улица ОТ 8871 - ОТ 9700 съгласно Заповед No РД 01-1776/14.06.2007 г. на ТСУ - Община Русе; ведно с 5,4 % идеални части от УПИ 63427.3.546, обособен съгласно Заповед No РД-01-1776 от 14.06.2007г. на кмета на Община Русе, от УПИ I - 236, находящ се в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. «Матей Стойков» № 5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК, и съгласно Скица на поземлен имот № 15-37939/26.02.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Русе, целият с площ от 9 625 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 63427.3.535, 63427.3.544, 63427.3.543, 63427.3.547, 63427.3.55Още Фабрика за продажба в РУСЕ

Фабрика РУСЕ- 2561400.00лв.
Фабрика РУСЕ- 32277554.25лв.
Фабрика РУСЕ- 3145500.00лв.
Фабрика РУСЕ- 302871.00лв.
Фабрика РУСЕ- 3145796.00лв.
0.28590512275696