Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Вакарел Фабрика в Вакарел Търговски имот в Вакарел Тристаен апартамент в Вакарел Стая в Вакарел Склад в Вакарел Производствен имот в Вакарел Парцел в Вакарел Паркомясто в Вакарел Офис в Вакарел Многостаен апартамент в Вакарел Мезонет в Вакарел Магазин в Вакарел Къща в Вакарел Земеделски имот в Вакарел Земеделска земя в Вакарел Заведение в Вакарел Жилищна сграда в Вакарел Етаж от къща в Вакарел Едностаен апартамент в Вакарел Други в Вакарел Двустаен апартамент в Вакарел Гараж в Вакарел Газстанция в Вакарел Вила в Вакарел Бензиностанция в Вакарел Ателие, Таван в Вакарел Автомивка в Вакарел

Фабрика Вакарел

 • Начална цена
 • 1414572.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 14579 кв.м.

 • Срок:
 • 17.06.2017 до 17.07.2017

 • Обявяване:
 • 2017-07-18

 • Адрес:
 • с. Вакарел, община Ихтиман, област София

 • ЧСИ:
 • Васил Недялков

 • Телефон:
 • 0721 – 66041

 • Email:
 • vnedyalkov_71@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Поземлен имот (дворно място) с площ от 14578.51 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и осем цяло и петдесет и една стотни) кв. метра, находящ се в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, съставляващ имот с планоснимачен номер 684 (шестстотин осемдесет и четири) в квартал 55 (петдесет и пети), включен като основа в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) I-684 (първи отреден за имот с планоснимачен номер (шестстотин осемдесет и четири) в квартал 55 (петдесет и пети) по дворищно-регулационния план на същото населено място със Заповед №758/23.12.2003г. на кмета на Община Ихтиман, като урегулирания поземлен имот е с площ от 16 562.00 (шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и две) кв. метра с неуредени регулационни сметки за 1 983.49 (хиляда деветстотин осемдесет и три цяло и четиридесет и девет стотни) кв. метра, ведно с построените в същия имот СГРАДИ, образуващи, съгласно Акт за държавна собственост №2396/27.07.1998г., издаден от Областния управител на София област - Производствено-административна база на „Вакарелмаш” ЕООД и представляващи, както следва: 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 396 (триста деветдесет и шест) кв. метра, представляваща едноетажна постройка с полумасивна конструкция, построена през 1987г.; 2. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ №1 (едно) със застроена площ от 790 (седемстотин и деветдесет) кв. метра, представляващо едноетажна постройка - сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 3. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ №2 (две) със застроена площ от 790 (седемстотин и деветдесет) кв. метра, представляващо едноетажна постройка - сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 4. БИТОВА СГРАДА със застроена площ от 630 (шестстотин и тридесет) кв. метра, представляваща двуетажна постройка сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 5. ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ХАЛЕТА със застроена площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв. метра, включваща едноетажна и двуетажна постройки, със застроена площ на едноетажната постройка от 250 (двеста и петдесет) кв. метра и със застроена площ на двуетажната постройка от 210 (двеста и десет) кв. метра, двете постройки изградени като сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 6. СПОМАГАТЕЛЕН КОРПУС със застроена площ от 700 (седемстотин) кв. метра, представляваща едноетажна постройка - сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 7. ОТОПЛИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА със застроена площ от 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. метра, представляваща едноетажна постройка - сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г.; 8. СГРАДА РУ 20 KVV със застроена площ от 312 (триста и дванадесет) кв. метра, представляваща едноетажна постройка - сглобяема стоманобетонна конструкция, построена през 1986г., част от които сгради са преустроени на основание Разрешение за строеж №37/09.07.2013г., издадено от Община Ихтиман и в съответствие с архитектурни проекти, одобрени с пореден номер 23 на 08.07.2003г. от Главния архитект на Община Ихтиман и са включени в изградения в гореописания поземлен имот ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ с разгъната застроена площ на предприятието - 4 851.45 (четири хиляди осемстотин петдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни) кв. метра, състоящо се съгласно представено Удостоверение за въвеждане в експлоатация номер 12 от 17.08.2004г., издадено от Главния архитект на Община Ихтиман от А./СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ – ОБЕКТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО с обща площ от 2 438 (две хиляди четиристотин тридесет и осем) кв. метра, което преустройство включва следните подобекти: 1./ ПОДОБЕКТ БЛОК №1 (едно) - битова сграда кота 0.00 (нула) метра с площ 150 (сто и петдесет) кв. метра; 2./ ПОДОБЕКТ БЛОК №2 (две) - топла връзка с площ 112 (сто и дванадесет) кв. метра; 3./ ПОДОБЕКТ БЛОК №3б (три, буква „б”) - съществуваща хладилна камера с площ 46 (четиридесет и шест) кв. метра; 4./ ПОДОБЕКТ БЛОК №3а (три, буква „а”) - хладилна камера с площ 144 (сто четиридесет и четири) кв. метра; 5./ ПОДОБЕКТ БЛОК №3 (три) – хале за обработка на плодове и зеленчуци с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв. метра; 6./ ПОДОБЕКТ БЛОК №6 (шест) – хладилен склад готова продукция с площ 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. метра; 7./ ПОДОБЕКТ БЛОК №8 (осем) – хладилно предверие с площ 88 (осемдесет и осем) кв. метра; 8./ ПОДОБЕКТ БЛОК №9 (девет) – помещение експедиция с площ 8 (осем) кв. метра; 9./ ПОДОБЕКТ, означен като БЛОК 10 (ДЕСЕТ) – трафопост и табло „ниско напрежение” с площ от 108 (сто и осем) кв. метра; 10./ ПОДОБЕКТ, означен като БЛОК 10 (ДЕСЕТ) - ТОПЛА ВРЪЗКА – 2-ри втори етаж на кота+3.60 (знак „плюс”, цифра три цяло и шестдесет стотни) метра с площ от 180 (сто и осемдесет) кв. метра; 11./ ПОДОБЕКТ БЛОК №18 (осемнадесет) – главна ел. подстанция с площ 312 (триста и дванадесет) кв. метра; както и Б./НОВО СТРОИТЕЛСТВО с обща разгъната площ от 2 503.45 (две хиляди петстотин и три цяло и четиридесет и пет) кв. метра, включващо следните подобекти, а именно: 1/. ПОДОБЕКТ БЛОК №5 (пет) - навес първична обработка с площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв. метра; 2./ ПОДОБЕКТ БЛОК №№4 (четири), 7 (седем), 5в (пет, буква „в”) - работно помещение с площ 122 (сто двадесет и два) кв. метра, пакетажно отделение с площ от 122 (сто двадесет и два) кв. метра, както и допълнителна стряха към блок №7 (седем) с площ от 55 (петдесет и пет) кв. метра, склад за съхранение на кашони с площ от 14 (четиринадесет) кв. метра; 3./ ПОДОБЕКТ БЛОК №6а (шест, буква „а”) - хладилен склад за съхранение на готова продукция с площ 738 (седемстотин тридесет и осем) кв. метра; 4./ ПОДОБЕКТ БЛОК №5а (пет, буква „а”) - навес за съхранение на технологични отпадъци с площ 96 (деветдесет и шест) кв. метра; 5./ ПОДОБЕКТ БЛОК №5б (пет, буква „б”) - метален стелаж за съхранение на амбалаж с площ 51 (петдесет и един) кв. метра; 6./ ПОДОБЕКТ БЛОК №19 (деветнадесети) - външна тоалетна с площ 29.76 (двадесет и девет цяло и седемдесет и шест стотни) кв. метра; 7./ ПОДОБЕКТ БЛОК №17а (седемнадесети, буква „а”) - котелно помещение с площ 39.44 (тридесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни) кв. метра; 8./ ПОДОБЕКТ БЛОК №17б (седемнадесети, буква „б”) - помещение за компресор сгъстен въздух с площ 15.75 (петнадесет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. метра; 9./ ПОДОБЕКТ БЛОК №20 (двадесети) - кантар с площ от 90 (деветдесет) кв. метра; 10./ ПОДОБЕКТ БЛОК №21 (двадесет и едно) - пропуск с площ от 12.50 (дванадесет цяло и пет десети) кв. метра; 11./ ПОДОБЕКТ – разширение на хале №3 (три) – БЛОК №3а (три, буква „а”) и БЛОК №3б (три, буква „б”) с площ на разширението 626 (шестстотин двадесет и шест) кв. метра, а друга част на сградите, образувани съгласно Акт за държавна собственост №2396 от 27.07.1998г., издаден от Областния управител на София област - Производствено административната база на „Вакарелмаш” ЕООД, на основание разрешение за строеж №36 /09.07.2003г., издадено от Община Ихтиман и в съответствие с архитектурните проекти, одобрени с пореден номер 22/083.07.2003г. на Главния архитект на Община Ихтиман и осъществено ново строителство чрез реализирано учредено право на строеж са преустроени и включени заедно с новото строителство в изградения в гореописания поземлен имот ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС – ПРЕДПРЯТИЕ ЗА МЕСНИ ПОЛУФАБРИКАТИ с разгъната застроена площ на цялото предприятие 1 996.15 (хиляда деветстотин деветдесет и шест цяло и петнадесет стотни) кв. метра, състоящо се, съгласно Удостоверение №7/03.08.2005г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издадено от Главния архитект на Община Ихтиман от: А./СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ – ОБЕКТ НА ПРЕУСТРОЙСТВО с обща площ от 901 (деветстотин и един) кв. метра, което преустройство включва следните подобекти: 1./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ на подобектите 432 (четиристотин тридесет и два) кв. метра, включващ БЛОКОВЕ С №13 (тринадесет), 13а (тринадесет, буква „а”), 13б (тринадесет, буква „б”), 13в (тринадесет, буква „в”), 13г (тринадесет, буква „г”), 13д (тринадесет, буква „д”), 13е(тринадесет, буква „е”), 13ж (тринадесет, буква „ж”), 13з (тринадесет, буква „з”), представляващи подобекти предназначени за: хладилен склад, склад за месо (обработка месо), склад дефростация размразяване, хладилен склад субпродукти, коридор месо, съхранение и подмръзване готова смес, помещение за измиване и подсушаване, коридор изнасяне опаковки и помещение замразени зеленчуци; и 2./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ на подобектите 469 (четиристотин шестдесет и девет) кв. метра, включващ БЛОКОВЕ С №16 (шестнадесет), 16а (шестнадесет, буква „а”), 16б (шестнадесет, буква „б”), 16в (шестнадесет, буква „в”), 16г (шестнадесет, буква „г”), 16д (шестнадесет, буква „д”), представляващи подобекти, предназначени за: хладилен склад, хладилно предверие, помещение пакетаж, битова част на К+4.20, експедиция и лаборатория и рампа; и Б./ НОВО СТРОИТЕЛСТВО, включващо следните подобекти:: 1./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ от 187.30 (сто осемдесет и седем цяло и тридесет стотни) кв. метра, включващ: БЛОК №11 (единадесети) със застроена площ от 89 (осемдесет и девет) кв. метра, предназначен за хладилна връзка, БЛОК №11а (единадесети, буква „а”) със застроена площ от 49.60 (четиридесет и девет цяло и шесттдесет стотни) кв. метра, предназначен за склад резервни части; БЛОК №11б (единадесети, буква „б”) със застроена площ от 48.70 (четиридесет и осем цяло и седемдесет стотни) кв. метра, предназначен за зарядно; 2./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ от 244.57 (двеста четиридесет и четири цяло и петдесет и седем стотни) кв. метра, включващ: БЛОК №12 (дванадесети) със застроена площ от 176.40 (сто седемдесет и шест цяло и четиридесет стотни) кв. метра, предназначен за помещение за хладилни компресори; БЛОК №12а (дванадесети, буква „а”) със застроена площ от 50.17 (петдесет цяло и седемнадесет стотни) кв. метра, предназначен за помещение за санитарен пропуск и БЛОК №12б (дванадесети, буква „б”) със застроена площ от 18.00 (осемнадесет) кв. метра, предназначен за помещение за приемане на месо; 3./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ от 367.50 (триста шестдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв. метра, включващ: БЛОКОВЕ с №№14 (четиринадесет), 14а (четиринадесет, буква „а”), 14б (четиринадесет, буква „б”), 14в (четиринадесет, буква „в”), 14г (четиринадесет, буква „г”), 14д (четиринадесет, буква „д”), 14е(четиринадесет, буква „е”), 14ж (четиринадесет, буква „ж”), 14з (четиринадесет, буква „з”); 14и (четиринадесет, буква „и”); 14й (четиринадесет, буква „й”); 14к (четиринадесет, буква „к”); 14л (четиринадесет, буква „л”), представляващи подобекти, предназначени за: кулинарен цех, слкад адитиви, склад съхранение мазнина, термична обработка, склад опаковъчни материали, склад – кашони-дневна дажба, склад съхранение миещи и дезинфекционни препарати, помещение измиване и подсушаване колички „Ласка”, помещение компресори помещение охлаждане, склад млечни продукти от животински произход, помещение ел. табла, и склад обвивки; 4./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ от 301.23 (триста и едно цяло и двадесет и три стотни) кв. метра, включващ БЛОКОВЕ с №№15 (петнадесет), 15а (петнадесет, буква „а”), 15б (петнадесет, буква „б”), 15в (петнадесет, буква „в”), 15г (петнадесет, буква „г”), 15д (петнадесет, буква „д”), 15е (петнадесет, буква „е”), 15ж (петнадесет, буква „ж”), 15з (петнадесет, буква „з”), представляващи подобекти, предназначени за: нов затворен метален навес, склад кости, участък сепариране на пилешко месо, помещение за тумбулиране, помещение за дефростация на бяло месо, склад рискови стоки, помещение измиване и подсушаване оборотен амбалаж и 5./ ПОДОБЕКТ с обща застроена площ от 19 (деветнадесет) кв. метра, представляващ ПРОПУСК №1 (едно), заедно с всички подобрения и приращения върху горепосочения имот, при граници и съседи на поземления имот, съгласно документ за собственост - Акт за държавна собственост №2396/27.07.1998г., издаден от Областния управител на София област: от север – ППЗК „Харамлиец”, от изток-полигон с частни имоти, от запад – земеделски земи, от юг – селска мера и при граници (съседи) на поземления имот, съгласно скица: от две страни улица и от три страни – край на регулацията, заедно с трайно прикрепените към поземления имот и сградите вещи, съоражения  и инсталации. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 1 414 572 лв. /един милион четиристотин и четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева/, от които 1 293 900 лв. /един милион двеста деветдесет и три хиляди и деветстотин лева/ без включен ДДС за сградите и прилежащия към сградите терен от 9362 кв.м. и 120 672 лв. /сто и двадесет хиляди шестстотин седемдесет и два лева/ с включен ДДС за неприлежащ към сградите терен от 7200 кв.м. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Вакарел област Софийска, след предварително обаждане на тел: 0884 71 19 14 - лице за контакт Димитър Петков.Още Фабрика за продажба в Вакарел

Фабрика Вакарел- 1414572.00лв.
Фабрика Вакарел- 1768215.00лв.
Фабрика Вакарел- 2497596.00лв.
0.10234713554382