Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Фабрика СОФИЯ

 • Начална цена
 • 44400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 260 кв.м.

 • Срок:
 • 08.04.2017 до 08.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-09

 • Адрес:
 • бул. Народни будители, между блок №10 и блок № 37

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 08.04.2017 г. до 08.05.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на ЧАРОДЕЙ-ПОПОВ ЕООД C ЕИК 121308358, а именно: РАБОТИЛНИЦА ЗА МАЙОНЕЗЕНИ САЛАТИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ, находяща се в гр.София, СО, район Надежда, бул. „ Народни будители“, между блок №10 / десет/ и блок № 37 / тридесет и седем/, с обща площ от около 260 кв.м./ двеста и шестдесет квадратни метра/, на две нива, в сутерена на сградата, на кота – 2.35м./ минус две цяло и тридесет и пет стотни метра/, с площ за нивото от 221.24 кв.м./ двеста двадесет и едно цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/ и при граници на нивото: улица и от три страни зелена площ и в партера на сградата, на кота 0.00/ нула/, едно помещение, с площ от около 40.00 кв.м./ четиридесет квадратни метра/, при граници на нивото: от три страни- магазин за хранителни стоки/ бакалия/ и зелена площ, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ / парцел/ I /едно/, кв.1 /първи/, по плана на град София, местност „ Свобода“. Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но самият обект няма идентификатор съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл.6, ал.3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Предвид горното, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по нанасяне на имота в кадастрална карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 44400.00 лв. (четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на „Сосиете женерал експресбанк“ АД, вписана в СВ-гр.София, акт № 180, том 024, дв.вх.рег. № 33005/06.06.2006г. за сумата от 150 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт № 293, том 29, дв.вх.рег. № 32053/03.06.2016г.; 2. Възбрана в полза на „Сосиете женерал експресбанк“ АД по настоящото дело, вписана в СВ-гр.София, акт № 176, том 2, дв.вх.рег. № 2880/05.02.2010г. за сумата от 192 137,39 лв.; Възбрана в полза на НАП, вписана в СВ-гр.София, акт№ 43, том 11, дв.вх.рег. № 24942/28.05.2014г. за сумата от 40 334,22 лв.; Възбрана в полза на Столична Дирекция на Вътрешните работи по изпълнително дело № 20148440402428 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ-гр.София, акт№ 15, том 19, дв.вх.рег. № 49157/03.10.2014г. за сумата от 563,54 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 12.00 ч. до 13.00 ч. на адреса, на който се намира имотът. За пазач на имота е назначен длъжника ЧАРОДЕЙ-ПОПОВ ЕООД, чрез управителя си Чавдар Йонков Попов, 02/8704043, 02/8700301. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20107900400119 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 09.05.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.Още Фабрика за продажба в СОФИЯ

Фабрика СОФИЯ- 44400.00лв.
Фабрика СОФИЯ- 2250000.00лв.
Фабрика СОФИЯ- 55500.00лв.
Фабрика СОФИЯ- 57600.00лв.
Фабрика СОФИЯ- 643320.00лв.
5.4280941486359