Търговски имот в ВАРНА за 98000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Търговски имот

Търговски имот в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 98000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 194 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес: гр. Варна, ул. Странджа 43
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.69.1.10 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, две, точка, шест, девет, точка, едно, точка, едно, нула), находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-2538/07.10.2011 г. на Началника на СГКК-Варна, с адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, ул. Ст ранджа 43 (четиридесет и три), ет. 0 (нула), обект "Цветни песъчинки. Самостоятелният обект се намира в сграда No 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1502.69 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, две, точка, шест, девет), предназначение на обекта: за детско заведение, брой нива на обекта: 2 (две), посочена площ в документа: 194.74 кв.м. (сто деветдесет и четири цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), прилежащи части: изба No 6 (шест) с площ от 11.21 кв.м. (единадесет цяло двадесет и една стотни квадратни метра); изба No 7 (седем) с площ от 13.94 кв.м. (тринадесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра) и 26.8714 % (двадесет и шест цяло осем хиляди седемстотин и четиринадесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи: на ниво 1 (едно) - на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта -няма, на ниво 2 (две) - на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1502.69.1.5, 10135.1502.69.1.6, над обекта: 10135.1502.69.1.2