Търговски имот в НОВА ЗАГОРА за 53600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси НОВА ЗАГОРА > Търговски имот

Търговски имот в НОВА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 53600.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 119 кв.м.
  Срок: 22.09.2018 до 22.10.2018
  Обявяване: 2018-10-23
  Адрес: ул. Васил Левски № 8, т. 1, обект 0
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за НОВА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 51809.503.5369.2.2 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и три точка пет хиляди триста шестдесет и девет точка две точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18- 56/31.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51809.503.5369 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и три точка пет хиляди триста шестдесет и девет/, находящ се в гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 8, ет.1, обект № 0, целият с площ 118.52 кв.м. /сто и осемнадесет цяло и петдесет и два квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 51809.503.5369.2.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с прилежащите към самостоятелния обект 3.24% /три цяло двадесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответната част от отстъпеното право на строеж върху поземления имот № 51809.503.5369 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и три точка пет хиляди триста шестдесет и девет/.