Търговски имот в ХАСКОВО за 179236.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Търговски имот

Търговски имот в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 179236.80 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 194 кв.м.
  Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
  Обявяване: 2018-08-21
  Адрес: бул. България № 116
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.721.66.1.9 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка шестдесет и шест точка едно точка девет/, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр. София; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на сградата: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Бълга рия“ № 116 /сто и шестнадесет/, ет. 0 /нула/; самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № № 77195.721.66.1 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка шестдесет и шест точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.721.66 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и едно точка шестдесет и шест/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 / едно/; с площ: 193.73 /сто деветдесет и три цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра; ВЕДНО с прилежащи части: мазе от 46.74 /четиридесет и шест цяло и седемдесет и четири/ квадратни метра и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.721.66.1.67, под обекта: няма, над обекта: няма; стар идентификатор: няма