Търговски имот в КОЗЛОДУЙ за 411091.20 лв.

Имоти > Имоти от чси КОЗЛОДУЙ > Търговски имот

Търговски имот в КОЗЛОДУЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 411091.20 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 441 кв.м.
  Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
  Обявяване: 2018-07-24
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Нацков Борисов
  Телефон: 092 - 620996
  Email: g_natskov@abv.bg

Всички имоти за КОЗЛОДУЙ
Всички имоти на ЧСИ Георги Нацков Борисов

Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобрена със Заповед № РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков“ № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 37798.501.154 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири /, със застроена площ 441кв. м. /четиристотин четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: сграда за търговия, ведно с правото на строеж върху общинска земя, а по доказателствен материал „МЕБЕЛНА КЪЩА, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И КАФЕ - АПЕРАТИВ“ със застроена площ от 432кв. м. /четиристотин тридесет и два квадратни метра/, находящи се в строителните граници на гр. Козлодуй, ведно с правото на строеж върху общински УПИ XVII-1198 /урегулиран поземлен имот седемнадесет – хиляда сто деветдесет и осем/ в квартал 259 /двеста петдесет и девет/, целият с площ от 1153кв. м., хиляда сто петдесет и три квадратни метра/ при граници: от изток – бивше „Работническо селище 1700“, от западспортна зала, от север – общински незастроени терени, от юг – улица и ж.к. 3 – север.