Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 285732.99 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 258 кв.м.

 • Срок:
 • 20.02.2018 до 20.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-21

 • Адрес:
 • кв. „Железник“, ул. „Липите“ № 3, бл. 1 , вх. Г, ет. 1 ,

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.427.1.78 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, седемдесет и осем) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 1/07.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв. „Железник“, ул. „Липите“ № 3 (три), бл. 1 (едно), вх. Г (буква „Г“), ет. 1 (едно), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.501.427 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин двадесет и седем), с предназначение: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 258 кв. м. (двеста петдесет и осем квадратни метра), ведно със склад на сутеренен етаж, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: имот с № 68850.501.427.1.57, под обекта: няма; над обекта: имот № 68850.501.427.1.80, 68850.501.427.1.79, 68850.501.427.1.81, и ВЕДНО с 12.82 % (дванадесет цяло осемдесет и две стотни процента) идеални части, равняващи се на 40.33 кв. м. (четиридесет цяло тридесет и три стотни квадратни метра) от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, КАКТО и ведно с 2.53 % (две цяло петдесет и три стотни процента) идеални части, равняващи се на 72.38 кв. м. (седемдесет и две цяло тридесет и осем стотни квадратни метра) от описания по – долу поземлен имот, в който е построена сградата, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68850.501.427 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин двадесет и седем) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 1/07.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД -14 -24 -40/18.04.2008 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СТАРА ЗАГОРА, с площ на поземления имот по кад. скица: 2 909 кв. м. (две хиляди деветстотин и девет квадратни метра), а по документ за собственост с площ от 2 861 кв. м. (две хиляди осемстотин шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за високо застрояване /над 15/, с адрес: град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв. „Железник“, ул. „Липите“ № 3 (три), при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори № 68850.501.573, 68850.501.426, 68850.501.676, 68850.501.677, 68850.501.673, 68850.501.604, 68850.501.141, 68850.501.717, 68850.501.59, стра идентификатор: няма, номер по предходен план: 12453а (едно, две, четири, пет, три, буква „а“), в квартал: 642 а (шестстотин четиридесет и две, буква „а“), парцел VII (седем) по плана на град Стара Загора.Още Търговски имот за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 166556.70лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 198900.00лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 899748.00лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 33241291.30лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 285732.99лв.
0.072781801223755