Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

 • Начална цена
 • 819895.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 739 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • 10135.4508.22

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20147110400299 Изходящ №: 34095 / 28.11.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  29.12.2017 г. до 29.01.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.01.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20147110400299 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот с описание по акт за собственост, а именно: 2 881 /две хиляди осемстотин осемдесет и един/ кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Варна, Варненска област, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 59 /петдесет и девет/, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.4508.22 /едно нула едно три пет четири пет нула осем две две/, стар идентификатор УПИ ХХХІІ - 29026 /тридесет и две римско - двадесет и девет хиляди и двадесет и шест/ за търговски комплекс в кв. 3 /три/ по плана на район Вл. Варненчик, целият с площ 2937 / две хиляди деветстотин тридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид производствен обект, при граници на целия имот по скица: имоти с №№4508.20, 4508.23, 4508.169 и 4508.21, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, а към дата на описа с описание по скици от АКГГ гр. София - 2879 /две хиляди осемстотин седемдесет и девет/ кв.м. идеални части от 2 935 /две хиляди деветстотин тридесет и пет/ кв.м., представляваща обща площ на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 10135.4508.247 /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка две четири седем/, целият с площ от 719 /седемстотин и деветнадесет/ кв.м. и 10135.4508.248 /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка две четири осем/, целият с площ от 2216 /две хиляди двеста и шестнадесет/ кв.м., ведно с изградените в имотите сграда 1 /едно/ на ниво нулев цикъл съгласно констативен протокол от 10.03.2010 г. на Община Варна и сграда 2 /две/ на етап груп строеж съгласно констативен протокол от 10.03.2010 г. на Община Варна с идентификатор 10135.4508.248.1 /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка две четири осем точка едно/ със застроена плащ от 739 /седемстотин тридесет и девет/ кв.м., на четири етажа и брой самостоятелни обекти по проект 60, които към датата на описа не са обособени чрез преградни стени. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  819 895.50 лв. (осемстотин и деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  29.12.2017 г. до 29.01.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  29.12.2017 г. до 29.01.2018 г.,   Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400299. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  29.12.2017 г. до 29.01.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 30.01.2018 г. от 15.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Търговски имот за продажба в ВАРНА

Търговски имот ВАРНА- 252535.80лв.
Търговски имот ВАРНА- 819895.50лв.
Търговски имот ВАРНА- 238880.00лв.
Търговски имот ВАРНА- 21888.72лв.
Търговски имот ВАРНА- 28800.00лв.
0.032402992248535